Cdon Alandia, ett bolag inom Qliro Group, har på begäran av åländska myndigheter betalat in 5,9 miljoner euro, cirka 56 miljoner kronor, hänförligt till det skattekrav som tidigare har framställts av Skatteförvaltningen i Finland avseende räkenskapsåret 2012, i avvaktan på skattetvistens avgörande.

Det meddelar Qliro i ett pressmeddelande.

Cdon Alandias och dess rådgivares uppfattning är oförändrat att bolaget har agerat korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Qliro kostnadsför därför i nuläget inte det inbetalda beloppet.

Som tidigare har meddelats har Cdon Alandia överklagat skattebeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ännu inte har behandlat ärendet.

Den 5 januari 2016 meddelade Qliro att Skatteförvaltningen i Finland hade beslutat att efterbeskatta Cdon:s finska dotterbolag med cirka 3,8 miljoner euro samt att påföra bolaget ett skattetillägg om cirka 1,9 miljoner euro.

Nyhetsbyrån Direkt