Bahnhof deklarerade i veckan att företaget bara ska lagra användaruppgifter i 24 timmar. Det innebär i praktiken att inga data lämnas ut till Polisen eftersom det inte finns några.

Bahnhof går visserligen längst av operatörerna genom att radera all användardata efter ett dygn men faktum är att alla de stora svenska operatörerna har slutat med den generella lagringen av trafikdata sedan det förhandsbesked som EU-domstolen lämnade i slutet av förra året.

Förhandsbeskedet begärdes av kammarrätten 2015. Det är där som frågan om den svenska trafikdatalagringen går att förena med EU-rätten slutligt ska avgöras, efter att Tele2 2014 överklagade förvaltningsrättens beslut att den gjorde det.

Läs också: Tele2 överklagar datalagring

Och i väntan på ett avgörande ligger Post- och telestyrelsen lågt.

– Vi avvaktar kammarrättens dom, säger Peter Ekstedt, presschef på PTS.

Han konstaterar att lagringsreglerna ligger som ett tillägg till den lag som reglerar operatörernas verksamhet, lagen om elektronisk kommunikation.

– Så om kammarrätten kommer fram till att lagringsreglerna inte är i överensstämmelse med EU-rätten så blir det helt enkelt den grundläggande lagen som gäller utan tilläggen, säger han.

Från operatörernas håll anses dock frågan i princip avgjord, säger Anna Byström, chefsjurist på Telenor.

– EU-domstolen är tydlig med att den generella datalagringen som vi varit skyldiga att hålla på med inte är förenlig med EU-rätten och mänskliga rättigheter och det har kammarrätten att förhålla sig till. Så för tillfället vet vi vad som gäller.

Men det innebär inte att operatörerna inte lagrar något alls.

– Vilka trafikuppgifter vi får spara och behandla finns särskilt reglerat i lagen om elektronisk kommunikation. Beroende på syftet finns det uppgifter som vi behöver radera med en gång och andra uppgifter som vi sparar längre tid, säger hon.

Exempelvis har operatörerna en skyldighet att bedriva ett säkerhetsarbete och för det syftet kan det krävas att vissa uppgifter sparas en viss tid.

– Det är sådant som PTS tittar på och där skulle de potentiellt kunna ha synpunkter på att vi sparar för lång tid, men även att vi sparar för kort tid för att klara kraven på säkerhet. Beroende på hur operatörernas verksamhet ser ut kan olika operatörer ha olika behov.

Läs också: Nytt bråk mellan Bahnhof och polisen om datalagrade kunduppgifter

Hon påpekar också att lagen reglerar vad som ska lämnas ut till polisen och att Telenor – och även Telia, Tele2 och Tre – lämnar ut det som de är skyldiga att lämna ut.

Men det finns mindre data sparat att lämna ut då om den inte ligger kvar lika länge?

– Ja, så blir det ju, i alla fall just nu, säger hon.

– Vi har därför haft möten med bland annat polisen och informerat dem för att de ska kunna planera för detta när de ska utreda brott.

Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på Nationellt centrum för it-brottslighet hos Polisen, tycker utvecklingen är oroväckande.

– Vi ser att vi får svar från operatörerna i ungefär hälften av de fall där vi begär ut material. I 25 procent får vi ut delar av uppgifterna och i 25 procent får vi inget svar. Det innebär att vi tappar ett antal ärenden varje dag där vi inte kan gå vidare och utreda. Det tycker vi självklart inte är bra.

Han tycker det är olyckligt att PTS inte agerar i väntan på kammarrättens dom men konstaterar att regeringen flaggat för att det ska komma ny lagstiftning.

– Men tyvärr så kommer det ta lång tid innan det är något nytt på plats.