Regeringens lagförslag för att få på plats en nationell läkemedelslista, där våra läkemedel samlas i en enda lista som följer med oss genom vården, får bakläxa av Datainspektionen.

– Den föreslagna lagen är tänkt att träda i kraft i mitten av nästa år, efter det att Sverige och övriga Europa har börjat tillämpa nya regler för dataskydd. Utredningen har inte klargjort om lagförslaget står i överensstämmelse med förordningen, säger Suzanne Isberg, avdelningsdirektör på Datainspektionen, i en kommentar.

I dag är det svårt att få en tydlig bild av vilka läkemedel en patient använder och har fått utskrivet. Uppgifterna är spridda på flera olika håll – som patientjournaler, läkemedelsförteckningen och receptregister – det kan vara svårt att komma åt de olika källorna och ingen av dem innehåller information som är fullständig och korrekt för alla patienter.

Det leder till risker för patienterna och medför också stora kostnader – tiotals miljarder talas det om i regeringens promemoria. Bara genom att undvika inläggningar av äldre till följd av läkemedelsbiverkningar skulle en halv miljard kronor om året kunna sparas.

I många år har därför en samlad gemensam läkemedelslista där patienten, vården och apoteken har tillgång till samma informationskälla pekats ut som högprioriterat. Strax före jul förra året lade regeringen därför fram ett nytt lagförslag för att få en sådan nationell läkemedelslista på plats.

Läs också: Så ska regeringen få fart på arbetet med e-hälsa

Men Datainspektionen ger inte lagförslaget godkänt.

Bland annat pekar Datainspektion på att det inte gjorts någon analys av om lagen, som föreslås träda i kraft i jul 2018, går att förena med den nya dataskyddslagen, gdpr, som träder i kraft i slutet av maj nästa år.

Dessutom ifrågasätter inspektionen att väsentliga delar av lagförslaget är utformat utifrån vårdgivares behov av information från andra vårdgivare. Eftersom vårdgivarnas behandling av personuppgifter regleras av patientdatalagen borde det vara den lagen som ändras om det finns ytterligare behov än de som tillåts där anser Datainspektionen.

Här kan du läsa hela Datainspektionens yttrande.