Idag presenterar regeringen sin digitaliseringsstrategi som aviserades i höstas. Här pekar man ut fem tydliga områden – digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.

– Men vårt övergripande mål att vi ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter ligger kvar, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Han pekar ut kompetensfrågan som ett av de områden där Sverige har problem i dag.

– Vi behöver bli betydligt bättre på att koppla ihop utbildningar och kompetensområden med efterfrågan på marknaden. Det gäller såväl yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar som universitet och högskola, säger han.

– Den digitala utvecklingen går snabbt och fler måste hänga med – och där handlar det också om att förändra systemen så det blir lättare att få vidareutbildning. Det finns väldigt mycket att göra och det är avgörande för att vara en ledande nation.

När det gäller it-kompetensen ser han en ljusning med ett ökat söktryck till utbildningarna. Men där har också arbetskraftsinvandringen stor betydelse anser han.

– Det är avgörande för att företagen ska kunna expandera att vi får hit specialister från andra länder.

Läs också: Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen

Ett annat område där vi måste öka takten är digitaliseringen av den offentliga sektorn, där är det dags för regeringen att börja peka med hela handen konstaterar han.

– Jag tycker det kanske är det viktigaste av allt att vi tar ett större ledarskap där. Vår decentraliserade struktur är problematisk det får vi hålla i minnet, men vi måste våga ta beslut.

Det handlar om att offentlig sektor ska bli mer av ett draglok genom att få fram nya standarder och att se till att digitalisera olika processer i förvaltningen.

– Om vi tar inom mitt område som bostadsminister – där skulle vi kunna besluta att kommunerna ska vara tvungna att digitalisera planprocessen exempelvis.

Säkerheten är ett annat område som lyfts fram i strategin, men där hänvisas till en kommande cybersäkerhetsstrategi som ska vara mer detaljerad.

– Det här är ett område som förbisetts tidigare men inte minst de senaste månaderna har vi sett hur lätt det går att bryta igenom det digitaliserade samhället och skapa problem. Där måste vi bli mycket bättre så att alla kan ha en tillit och tilltro till systemen.

När ni talar om digital trygghet handlar det väl inte bara om hackare – det kan ju också handla om att motverka näthat och trakasserier för att göra nätet till en trygg plats?

– Ja, det kommer också in i strategin. Där handlar det mer om att vår lagstiftning ska fungera fullt ut även på nätet. Det handlar inte alltid om att ändra på lagarna utan om att tillämpa dem och prioritera frågan i domstolsväsendet och hos polisen.

Innovationsområdet är något där vi däremot gör bra ifrån oss idag tycker han.

– Men det betyder ju inte att vi inte måste fortsätta vara ledande. Där finns diskussionen och oron för AI och robotar som tar jobben ifrån, men ligger vi långt fram så får vi del av de nya jobben i större utsträckning. Vi måste försöka se möjligheterna i stället för att oroa oss över att jobb försvinner.

I strategin talas om att det i Sverige ska finnas "de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas" – vad menas med det mer konkret?

– Att vi har de grundläggande förutsättningarna för att nya företag ska trivas. Det kan handla om sådant som att det finns bostäder där de växande företagen finns.

Det sista området i strategin är infrastrukturen, som även den har en egen strategi i väven av strategier ­– bredbandsstrategin. Och det är inte heller det område som ger Peter Eriksson huvudvärk.

Läs också: Utredare: Sätt en deadline för när staten ska vara helt digitaliserad

– Där ser jag egentligen inga problem i dag utan där ligger vi bra till tycker jag.

Digitaliseringsstrategin går in i de flesta ministrars ansvarsområden och alla har också gett klartecken till den konstaterar Peter Eriksson.

Hur kan du driva de här frågorna trots att du inte har makten över dem?

– Jag har tillsatt ett digitaliseringsråd med väldigt kompetenta människor som träffar ministrar och myndigheter och jag har också tillsatt en statssekreterargrupp. På så sätt driver jag de här frågorna.

Kommer det några skarpa beslut kring exempelvis myndigheternas digitalisering närmaste tiden?

– Det kommer nog exempel på sådana saker i samband med budgeten i höst. Men vi börjar här, med strategin, säger Peter Eriksson.

Fakta

  • Digital kompetens. I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Det innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.
  • Digital trygghet. I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda. Säkerheten är ett område som måste prioriteras mycket högre. Därför kommer regeringen inom kort att presentera en ny cybersäkerhetsstrategi.
  • Digital innovation. I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Det innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids.
  • Digital ledning. I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering. Det innebär att verksamheter ska effektiviseras, utvecklas och få högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.
  • Digital infrastruktur. Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. Det betyder att hård och mjuk infrastruktur ska förbättras och förstärkas för att data ska kunna transporteras så effektivt som möjligt.