Ett antal näringslivspersoner och politiker i Linköping skriver i en debattartikel ”Gör Linköping till centrum för Sveriges digitalisering", att för att Sverige ska bli ledande inom digitalisering krävs en ny myndighet som kan driva samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Den bör enligt författarna placeras i Linköping, för att knyta ihop universitet/högskola och näringsliv med myndigheten. I artikeln ges exempel på appar som har utvecklats i samverkan mellan dessa.

Peter Eriksson har nyligen presenterat en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt till hållbar utveckling. Strategin ska ange inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik.

Strategin ska leda till regeringens vision om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande mätbara målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå detta ska vi satsa på fem delmål; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.

Läs också: "Nytt upphovsrättsförslag riskerar att skada internet"

För oss i managementnätverket Stratvise är detta en oerhört angelägen fråga, eftersom vi vill bidra till digital framgång för samhället i stort, såväl för offentlig sektor som för övriga organisationer.

Tidigare erfarenheter på området avskräcker. Kommer ni ihåg E-förvaltning, (även kallat 24-timmarsmyndigheten)? Ansvaret för arbetet lades på olika myndigheter i tur och ordning Verket för Förvaltningsutveckling (Verva), därefter, mellan år 2009 och 2015 fick expertgruppen E-delegationen ta stafettpinnen. År 2014 uppdrog regeringen åt Statskontoret att utreda nyttan med E-delegationen. Utredningen visade att E-delegationens resultat i form av tjänster och samverkansvilja främst begränsats till myndigheterna inom delegationen och att nyttan med arbetet var svårvärderat. Trots detta använder i dag få myndigheter de verktyg E-delegationen tog fram.

Ny myndighet till Linköping?

Förslaget att en ny Digitaliseringsmyndighet (D-myndigheten?) ska instiftas med placering i Linköping, är en utmärkt regional möjlighet för Linköping; politiker, organisationer samt företrädare för universitet och högskolor i området. 

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Men om Ardalan Shekarabi och de övriga ministrarna med ansvar för digitalisering vill få snabba resultat nationellt och internationellt, bör man beakta att det tar lång tid för en ny myndighet att fungera effektivt. Vilket departement ska styra över den digitala myndigheten? Hur kan den verka ur ett helhetsperspektiv? Det finns idag minst fyra ministrar som hanterar digitala frågor – hur ska allt kunna samordnas på det mest effektiva sättet?

Alternativ: Uppdraget till befintlig myndighet

Uppdraget kan läggas på en befintlig myndighet. Sannolikheten är då att det sker enligt traditionella metoder och arbetssätt. ESV har varit på tapeten liksom PTS, som fått ansvaret för det nyligen beslutade Digitaliseringsrådet. Samtidigt pågår aktiviteter inom sjukvården, E-Hälsa, mellan myndigheter, landsting och kommuner. Ansvaret för den digitala strategin går in i de flesta ministrars områden, men omfattar ju även oss medborgare och samhället i stort. Här behövs nytänkande om vi ska bli bäst i världen.

Alternativ: Uppdraget till ny aktör – en tankeövning i innovation och samverkan

De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen, ville fortsätta sitt goda samarbete, även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför bildade de eSamverkansprogrammet (eSam), ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige. Syftet är att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam.

I regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning återfinns de tre målen: 

  • En enklare vardag för medborgare
  • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger detta den grund och riktning som arbetet inom eSam vilar på. I regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige, uttrycks att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag - "Digitalt först".

I eSam finns snart 25 medlemsorganisationer som tillsammans driver och, genom medlemsavgifter, finansierar arbetet med en arkitektur för bl a Nationell Digital Infrastruktur, juridiska frågor och vägledningar. I dagarna genomfördes en studieresa till Danmark, som ligger före Sverige i kapplöpningen om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, för att lära mer av danskarna om hur vi kan hantera öppna data. Generaldirektörerna i eSam, som jobbar resultatorienterat utmärks av motivation och engagemang.

Vissa diskussioner pågår även med Vinnova och Näringslivet, för att om möjligt gifta samman eSamverkansprogrammets arbete med Vinnovas forskningsprogram kring innovation och att skapa starkare kopplingar till Näringslivet.

Här finns början på något nytt. Inte fulländat, men med experimentlusta och engagemang, att ta fasta på!

Läs också: ”Hög tid att införa digitala valsedlar”

För att generera en ny start för en effektivare offentlig sektor som bidrar till med enklare vardag för privatpersoner och företag, bidrar till större samhällsnytta och därmed ökad välfärd: 

  • Gör inte om samma misstag som tidigare – gör istället nya och berikande misstag!
  • Våga tänka nytt och våga misslyckas – experimentera med och välj nya former för den hållbara digitala samverkan, såväl nationellt som internationellt! Vi och, säkert många andra företag med oss, bidrar gärna till ett bättre samhälle, där vi kan ta den digitala strategin till handling - få det att hända! På så sätt bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, styra digitalisering bättre samt uppnå visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande mätbara målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens Låt inte Sveriges goda möjlighet att bli bäst i världen på digitalisering reduceras till en regionalpolitisk fråga!

Lilian Klasson, VD Stratvise