Vi är mitt uppe en omställning när det gäller hur vi producerar och konsumerar it. Mobile first, Cloud First och Digital First är några vägledande programförklaringar för moderna och framsynta organisationer. Visionen och målsättningen kan vara bättre följsamhet, minskade kostnader för it-drift, kommunikation på alla nu tillgängliga plattformar, minskade beroende av enskilda systemlösningar och möjligheten att snabbt hantera förändrade affärsmässiga villkor.

Men hur är det egentligen med förmågan att sömlöst koppla ihop funktioner till väl fungerande processer som ger ett bra stöd för verksamheten? Förenklas eller försvåras utbytet av information?

Molnet gör allt enklare! Eller…?
Tänk dig det här scenariot: ditt företag har bestämt sig att gå från på-platsen-it till molnet. Ni har sagt upp alla avtal med nuvarande drift- och systemleverantörer. Ni har identifierat och upphandlat precis de molntjänster som ger ett optimalt it-stöd för er verksamhet. Ni har en plan för säker och kontrollerad migrering. Det är väl bara att köra på, inte sant! Hur-svårt-kan-det-va’?

Läs också: Så maximerar du värdet i din molnstrategi

Ett tillspetsat och förenklat scenario, förstås. För i realiteten är det nog betydligt svårare att nå nirvana – i alla fall om nirvana definieras som ”allt i molnet”. Här är varför:

Existerande investeringar
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en kalkyl som visar att de existerande verksamhetssystemen kan skrotas till förmån för molntjänster med bibehållen eller helst ökad lönsamhet. Det vill säga, om det överhuvudtaget går att hitta molntjänster som ersätter den funktionalitet som utvecklats och anpassats till just er verksamhets villkor.

Information, information, information!
En verksamhets förmåga att hantera och skapa, använda och förstå information är förstås kritiskt i många olika typer av verksamheter. Mängden information som ska hanteras ökar i takt med att möjligheterna med att lagra och snabbt komma åt stora datamängder också ökar. Samtidigt ökar behoven av kontroll över information. Informationssäkerhet, integritetskrav, lagar och regleringar ställer krav på ordning och reda och full kontroll över informationen.

Både-och snarare än allt-eller-inget
Den it som företag och organisationer investerat i kommer sannolikt leva kvar många år till. I bästa fall kan nuvarande it-investeringar successivt kompletteras och kanske på sikt bytas ut mot molntjänster. Det handlar alltså om att hitta vägar och smarta lösningar för att kombinera gammal it med it 2.0.

Framtiden stavas integration
Redan idag behöver väl fungerande it-stöd att system och applikationer har en inbyggd förmåga att kommunicera och utbyta information. Integration och en hög grad av förståelse för lik- och olikheter mellan kommunicerande parter (interoperabilitet) är viktiga framgångsfaktorer.

Det är lätt att tro att molnet adresserar och löser integrationsproblem. Men många utmaningar förblir de samma och en del tillkommer. När ”it på backen” ska kopplas ihop med ”it i molnet” uppstår nya behov av integration. Och när tjänster från en stor molnet-spelares plattform ska kopplas ihop en molnet-plattform från en annan stor spelare uppstår andra behov.

Men det går!
Så, å ena sidan ökar kraven på integration. Och komplexiteten ökar i takt med att it-kartan ritas om. Men, å andra sidan så finns det också sätt att hantera ökade behov av informationshantering, integration och en säker, kontrollerad och trygg övergång till molnet. Här är några exempel:

Det här är en artikel från Expert Network

API:s to the rescue
En stark trend just nu är utveckling och tillgängliggörande av API:er, det vill säga ett gränssnitt mellan system, applikationer och tjänster som gör det möjligt att enkelt utbyta funktionalitet och information. De stora leverantörerna av molntjänster via plattform-som-tjänst erbjuder speciella verktyg för att skapa och underhålla API:er. Microsoft Azure API Management är bara ett i raden av produkter som erbjuder API-hantering. Oracle, IBM, Google – alla stora spelare erbjuder heltäckande stöd för API-hantering. API:er kan underlätta och möjliggöra integration. API-trenden går också mot ”lättviktiga” teknologier, som t ex JSON och REST, vilket ytterligare kan förenkla informations- och funktionsutbyte.

Läs också: Fem måsten för företag som vill lyckas migrera till molnet

Nya integrationsmöjligheter
Det är inte längre självklart att investera i stora och omfattande integrationsplattformar från IBM, Oracle, SAP, Microsoft och andra stora aktörer. Stora organisationer har ofta behov av så kallad enterprise integration, det vill säga integration mellan existerande systemlösningar som vanligtvis driftas av en dataavdelning eller via en outsourcingpartner. För mindre organisationer kan integrationstjänster i molnet användas för att lösa integrationsbehov. Många nya aktörer har slagit sig in på det nya området integration i molnet, t ex uppstickaren Dell Boomi som utnämnts som ledare i detta segment av Gartner.

Definiera och utgå från interoperabilitet
Utbyte av information och funktionalitet ställer olika krav beroende på vilken nivå utbytet är aktuellt. Rör det sig om legal interoperabilitet? Semantisk interoperabilitet? Teknisk interoperabilitet? Vad är de faktiska behoven? Vad har vi för möjlighet att översätta och mappa olika informationstyper?

Inom ISO/IEC pågår arbete med att definiera och beskriva interoperabilitet och portabilitet inom molnet. Den kommande standarden att hålla utkik efter heter ISO/IEC 19944. Det finns också europiska riktlinjer som används i allt större utsträckning för att förenkla utbyte av information, till exempel European Interoperability Framework (EIF). EIF är utgångspunkt för integration i många EU-drivna initiativ, till exempel e-handelsnätverket PEPPOL. Genom att förstå kraven på interoperabilitet, underlättas en effektiv integration.
 

EIF: European Interoperability Framework
Samarbetspartner med kompatibla visioner, linjerande prioriteringar och fokuserade mål Politisk kontext
Linjerande lagstiftning så att utbytta data får passande legal vikt Legal interoperabilitet. Legislativ linjering
Koordinerade processer där olika organisationer når ett på förhand bestämt och ömsesidigt fördelaktigt mål Organisatorisk interoperabilitet. Linjerande organisationer och processer
Exakt betydelse av utbytt information som bibehålls och förstås av alla parter Semantisk interoperabilitet. Semantisk linjering
Planering av tekniska frågor som berör sammankoppling av datorsystem och tjänster Teknisk interoperabilitet. Interaktion & transport

Ta kontroll över information
En trygg och säker övergång till molnet kräver kontroll över den information som ska hanteras. Frågeställningar som måste adresseras kan vara vilken typ av information som krävs? Vilken information är kritisk? Vilken information innehåller känslig information, till exempel personuppgifter? Hur länge ska information sparas? Var och hur ska informationen lagras? Vilka nationella och internationella lagar som gäller informationshantering behöver vi förstå och förhålla oss till? Utan svar på ovan och andra frågor försvåras exekveringen av den bästa och mest genomarbetade molnet-strategin.

Välj och utgå från rätt arkitektur
Så vad är rätt integrations-arkitektur? Det går inte att ge ett svar på frågan, förstås, men rätt kan troligen definieras till en arkitektur som stöder både-och. En arkitektur som kan hantera och förvalta existerande it samtidigt som en övergång till en tjänste- och molnbaserad arkitektur, som bygger på och utgår från öppna protokoll och standarder kan troligen sägas vara en bra plattform att bygga framtidens it på.

Framtiden för de företag som erbjuder tjänster inom området integration ser alltså ljus ut, sett utifrån en verklighet som ställer allt högre krav på tillgång till och utbyte av information. För att förstå och hantera ett allt mer komplicerat it-ekosystem behöver vi både kunskap, verktyg och beslutsstöd för att välja rätt väg framåt. Organisationer och företag som idag brottas med integrationsutmaningar måste förstå och förhålla sig till en mängd olika områden och kunskaper.

Framtiden är ljus… och komplicerad!

Fakta

Befattning: Senior advisor, Cloud expert
Företag: Mjukvarukraft
Linkedin: Anders Kingstedt
Twitter: @superkingis
E-post: anders.kingstedt@mjukvarukraft.se
Expertområden: Molntjänster: standardutveckling, strategi, övergripande arkitektur, terminonologi, lämplighet
Bakgrund: Ordförande i SIS molnet-kommitté (TK 542) sedan 2010, ordförande i ISO/IEC - ITU-T collaborative team ansvarig för framtagande av molnetstandarden ISO/IEC 17789 / ITU-U recommendation Y.3502. Expert anlitad av EU-kommissionen inom projektet "Cloud Standards Coordination" (CSC), fas 2. Lång praktisk erfarenheter och med eget bidrag till en standardisering inom molnet.