Regeringens strategi för digitalisering är ett viktigt steg på vägen för fortsatt utveckling och användning av digital teknik och transformeringen av det svenska samhällets tjänster, service och produkter. En nationell strategi är dock inte tillräckligt. Det krävs handlingsplaner med tydliga incitament och långsiktig hållbarhet.

Riksorganisationen för e-kompetens (REK) och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) är ideella organisationer som dagligen arbetar med dessa frågor för våra medlemmar. Under åren har vi sett många strategier och politiska budskap som har karaktären av en pappersprodukt snarare än ett strategiskt styrdokument för den fortsatta utvecklingen.

Vi måste nu gå från ord till handling och det är dags för kraftsamling på bred front för att utveckla ett livslångt lärande och en högkvalitativ utbildning för alla. Detta är ytterst en demokratifråga.

Läs också: ”Digitaliseringen kräver mer innovativa it-konsulter”

Regeringens digitaliseringsstrategi innehåller en vision om ett hållbart digitaliserat Sverige med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Därför instiftades Digitaliseringsrådet som bland annat genomför ett antal seminarier för att lyfta och diskutera ett urval strategiska frågor, till exempel kring kompetens och digitaliseringens möjligheter.

Om regeringen menar allvar med att ta tillvara digitaliseringens kraft och möjligheter så räcker det tyvärr inte med att genomföra en serie seminarier, Man måste också vara beredd att aktivt driva på och stimulera utvecklingen, och brett ta till sig ny kunskap som skapar nya förutsättningar till kompetensförsörjning och fler arbetstillfällen. Det finns många offentliga, privata och ideella aktörer som behöver delta i denna utvecklingsprocess, och många aktörer som borde känna sig berörda och involverade i arbetet.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Regeringen behöver skapa incitament för en förändring av skola och utbildning, och skapa förutsättningar för den digitala transformeringen med ett hållbarhet och ett livslångt lärande perspektiv. Det behöver därmed tas ett större och mer sammanhållet grepp om digitaliseringens roll i samhället.

Digitalisering handlar om människors sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och även om att tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Men det handlar i första hand om ett livslångt lärande hos varje människa som grund för en sådan transformation. Ett lärande som matchas utifrån samhällets struktur, behov och förändringar för kompetensförsörjning och omställning. Den digitala transformationen ska stärka konkurrenskraften hos offentliga aktörer, näringsliv och akademi.

Vi vill ta regeringens initiativ på allvar och är öppna för att bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet inom utbildning och digital transformation. Vi vill att Sverige skall bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen möjligheter. Tillsammans tar vi oss dit.

Ebba Ossiannilsson, 1:e vice ordförande Riksorganisationen för e-kompetens, vice ordförande Svenska Riksorganisationen för distansutbildning
Torbjörn Skarin, ordförande Riksorganisationen för e-kompetens
Ulf Sandström, ordförande Svenska Riksorganisationen för distansutbildning

Fakta

Riksorganisationen för e-kompetens (REK) är ett nationellt kunskapsnätverk som driver på utvecklingen kopplat till e-kompetens, e-arbete, e-lärande och e-citizenship. REK består av experter och sakkunniga, forskare och utredare, utvecklingsledare, processledare och företagsledare som tillhandahåller en mötesplats för dialog, utforskande samtal och förändring.

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) bildades 1984 av innovatörer som såg behovet av ett återkommande utbyte mellan aktörer inom distansutbildning i Sverige. SVERD verkar för att alla människor ska ha möjlighet att nå information och kunskap via olika fysiska och virtuella vägar.