Evry har nu begärt prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen med förhoppningen att ta hem Stockholms stads stora upphandling.

Som vi skrivit tidigare är det ett formellt fel i anbudet som gjort att Evry nu riskerar att åka ut från upphandlingen. Konsultbolaget har ansökt som en grupp, men har i det sammanhanget missat att bifoga en kopia av ett samarbetsavtal där det fastställs vilka personer som har rätt att företräda gruppen.

Men även den upphandlande kommunen, Stockholms stad, har missat den detaljen när man gått igenom de fyra anbud som kom in. Anette Brifalk, enhetschef för digital kommunikation på Stockholms stad, säger så här om hur staden jobbar när anbuden gås igenom:

– I Stockholms stad har vi lång erfarenhet av att bedriva arbete med upphandlingar. Vi genomför stora och komplexa upphandlingar, där gemensam it-service är en. Vi gör noggranna och omfattande prövningar, dels med egen juridisk expertis, men även med extern juridisk kompetens, säger hon, men hänvisar till den pågående rättsprocessen och avböjer därför att kommentera det specifika fallet närmare.

Läs också: Misstaget som kan kosta skattebetalarna en miljard

– Stockholms stad har i nuläget begränsade möjligheter att uttala sig om upphandlingen av gemensam it-service till förvaltningar och bolag. Orsaken är att Evry begärt prövningstillstånd i högsta instans i avsikt att överklaga domen i Kammarrätten. Staden kan därför inte uttala sig annat än generellt förrän frågan slutligt har avgjorts i domstol.

Hur stort ansvar har ni när det gäller att hitta ett sådant fel som i det aktuella fallet?
– När det gäller ansvar är det anbudsgivaren, det vill säga leverantörens ansvar att säkerställa att de lämnar ett korrekt och formellt rätt anbud som inte innehåller slarvfel. Avseende situationen kopplat till gemensam it-service finns det uppenbarligen olika juridiska bedömningar av situationen och vad som gäller. Frågan handlar om om Evry inte varit tillräcklig tydlig rörande behöriga företrädare och om det står i proportion till att fälla en hel upphandling.

Att Tietos jurister lyckats hitta en detalj att slå ner på har dock blivit väldigt tydligt. Och tröskandet genom rättsapparaten har gjort att ett efterlängtat avtal ännu inte har tecknats, något Stockholms stad givetvis vill göra så snart som möjligt. Och man kan ana en viss frustration över det uppkomna läget.

– Det har gått nästan ett år sedan den första överprövningen lämnades in och frågan är ännu inte avgjord. Det måste gå att handlägga stora och komplexa upphandlingar snabbare så att skattebetalarnas pengar kan tillvaratas på ett bättre sätt, säger Anette Brifalk.

Läs också: Misstaget som kan kosta skattebetalarna en miljard

Som vi konstaterat tidigare framkommer det från anbuden att Evrys bud ligger 76 miljoner kronor lägre än tvåan Tietos, sett till årskostnad. Förutsatt att kontraktet löper över alla tolv år handlar det alltså om 912 miljoner kronor som skiljer de båda anbuden åt. Anette Brifalk säger dock att de summorna är lite väl förenklade.

– De belopp som nämns är grova antaganden som bygger på en modell för att jämföra anbud. Vi vill betona att staden inte står bakom de belopp ni har publicerat, då faktisk kostnad och korrekta beräkningar kan göras först när avtalet tas i bruk, säger hon.

Och oavsett hur det går i Högsta Förvaltningsdomstolen är alltså Stockholms stads främsta prioritet att komma igång tillammans med vilken leverantör av it-stöd och administration det till slut visar sig bli.

– Vi har fyra fullgoda anbud som alla innehåller ett erbjudande som mer än väl uppfyller stadens krav. Vi ser nu fram emot att så snabbt som möjligt få teckna avtal med någon av dessa leverantörer.