Malin Selander, kommunikationschef på Tele2

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Vi har internt gått ut och påmint och vår policy gällande nolltolerans mot trakasserier eller annan kränkande särbehandling på arbetsplatsen. När en anställd får kännedom om eller misstänker att ett agerande kan stå i strid med Tele2:s code of conduct är det denna persons ansvar att rapportera detta enligt Tele2:s whistle blower-funktion. Detta innebär att anställda och externa partner ska rapportera in fel eller oegentligheter som inte ligger i linjer med företagets policys eller värderingar. Tele2 är då skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och vidta eventuella åtgärder som kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi har sedan lång tid tillbaka etablerade rutiner för hur vi ska utreda och hantera eventuella anmälningar i enligt Tele2:s code of conduct.