Utbyggnaden av 5g-nätet väntas spela en nyckelroll i utrullningarna av heta tekniker som internet of things och uppkopplade bilar, för att nämna några exempel. Det är just inom industrin som 5g-tekniken väntas få störst effekt.

Men är Sverige på väg att hamna efter i den här utvecklingen? Åtminstone finns en risk för det, att döma av en skrivelse som Ericsson, genom chefen för Government & Industry Relations Ulf Pehrsson, skickat till digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP.

"Ericsson önskar framföra sin oro inför möjligheten att regeringens visioner och målsättningar riskerar att försenas i de delar som är relaterade till mobilt bredband", skriver Ulf Pehrsson i brevet.

Läs mer: Här är landet som är först ut i 5g-racet

Detta eftersom en av grundförutsättningarna för 5g i Sverige inte är på plats: Nämligen att nödvändigt frekvensutrymme kan säkerställas.

Särskilt allvarligt anser Ericsson det är att tillräckliga delar av det planerade frekvensutrymmet inte är tillgängligt i Stockholm och Skåne förrän efter 2023. Samtidigt kommer Ericsson, precis som andra leverantörer, att börja släppa infrastrukturprodukter under 2018.

Nu vill Ericsson se ett nationellt initiativ – som ska ha som målsättning att säkerställa 5g-frekvenser i Sverige.

– Det här nationella initiativet från regeringen bör inkludera de parter som har möjlighet att lösa frågan: Telekomsektorn bör givetvis ingå, men även industrisektorn och konsulterna, säger Ulf Pehrsson till Computer Sweden.

Vilka är riskerna om det inte kommer till stånd?
– Att 5g-introduktionen i Sverige försenas. Då riskerar Sverige i sin tur att hamna på efterkälken när det gäller att dra tidig och full nytta av 5g.

5g anses mycket viktig nu de närmaste åren. Ericsson räknar upp ett antal aspekter och tekniker varför 5g kommer att vara så betydelsefullt. Det kommer att gynna hela digitaliseringen i samhället, bland annat genom industriell konkurrenskraft, det är grundläggande för att målet att Sverige ska vara ledande i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Dessutom är 5g grundläggande för en stekhet teknik som internet of things. Att göra frekvensutrymmena tillgängliga bör därför ske ”utan ytterligare fördröjning till förmån för en smart industriell utveckling och tillväxt i Sverige”, enligt Ericsson.

Ericsson anser att Sverige står inför särskilda svårigheter med tillgången till radiofrekvensspektrum när det gäller en tidig introduktion av 5g. Framför allt gäller det här frekvensutrymmet 3400-3800 MHz (ett av de så kallade pionjärfrekvensutrymmena), som anses vara av yttersta vikt för 5g både i Sverige och i Europa som helhet.

Läs mer: Hur ska frekvenserna räcka? Nu tar regeringen fram en plan

I en bilaga till brevet skriver Ericsson:

”En förutsättning för en framgångsrik introduktion av 5g är att frekvensutrymmet 3400-3800 MHz kan upplåtas i hela Sverige under år 2018”.

”Tillgången till dessa frekvensutrymmen är av fundamental vikt för att möjliggöra en tidig tillgång till 5g-tjänster, och att man därmed riskerar att inte kunna erbjuda en god 5g-upplevelse för konsumenter, företag och myndigheter i Sverige”.

”Det anses att Sverige redan förlorat tidigare försprång inom 5g-området och ligger nu uppskattningsvis två år efter USA och ett år efter Italien med avseende på kommersiell introduktion av 5g”, skriver Ericsson till digitaliseringsministern.

Vad förväntar sig då Ulf Pehrsson för svar av Peter Eriksson?
– Vi förväntar oss att regeringen inser hur viktig frågan är och vilken betydelse den har för svensk konkurrenskraft, svenska användare och industrier, och att de ger ett positivt svar.