I en era av digital transformation, när företag är fokuserade på att införa digitala lösningar och dra nytta av innovationer inom automatisering och AI, är försvinnande produktivitetsförbättringar en gåta.

Det står att läsa i rapporten ”Solving The Productivity Puzzle: the Role of Demand and the Promise of Digitisation” från McKinsey Global Institute. Och visst blir man fundersam över en beskrivning av svag produktivitetsökning i tider av storsatsningar på olika typer av automatisering, inte minst med hjälp av AI.

Vad är det som händer?

McKinsey har tittat på statistik fram till 2016, men tyngdpunkten för analyserna ligger på perioden 2010–2014. Man kan förstås spekulera om att utvecklingen varit mer positiv de allra senaste åren, men flera skäl talar för att ta de siffror som nagelfars på allvar. Inte minst att de kan tänkas visa på en utveckling som fortlöper.

Läs också: Nu blir smarta städer big business för it-leverantörerna

Och enligt McKinsey så inleddes den stora digitaliseringsvåg som pågår just 2010. Man tycker att den borde ha gett positiva effekter under tidsperioden 2010–2014.

Produktivitet definieras som bruttonationalprodukt (bnp) delat med det totala antalet arbetade timmar i ett land. Med andra ord ett mått på hur effektivt man arbetar, sett i ett ekonomiskt perspektiv. För att tala klartext handlar det om att få mer gjort under samma tid.

Det är också att föredra att ökningstakten ökar. Även om produktiviteten ökar så kan det vara negativt om den ökar i en mindre utsträckning än tidigare. Och det är precis det som har hänt, enligt rapporten.

Rapporten omfattar sju västländer, varav Sverige är ett. Sammantaget har takten för produktivitetsökningar minskat, jämfört med åren 2000–2004. Produktivitetsökningen har minskat med 80 procent under 2010–2014, jämfört med 2000–2004.

Värst är det för USA och Storbritannien som både uppvisar en produktivitetsminskning på 0,2 procent för perioden 2010–2014. Sverige ligger mitt i fältet med en ökning på 0,9 procent. Spanien klarar sig bäst med en ökning på 1,4 procent.

Läs också: Tre heta trender inom digitalisering – och tre som kallnat

Vad beror det här på?

I rapporten nämns generella orsaker som hinder mot införande av digitala lösningar, samt förseningar och kostnader för satsningar. Det verkar som om det kostar mer än det smakar.

En mer detaljerad analys går ut på att det handlar om en kombination av flera saker:

  • Den ekonomiska kris som USA och Europa hamnade i med början 2007 innebar slutet på en period av produktivitetsökningar som berodde på en tidigare våg av ny informationsteknik och nya lösningar för kommunikation.
  • Den ekonomiska krisen innebar att många företag led av minskad efterfrågan, med minskade investeringar som följd.
  • Samtidigt ställdes stora krav på nya affärsmodeller, ny ledningsstil och förändrad företagskultur.

Sammantaget har det här alltså inneburit problem vad gäller att öka produktiviteten.

Det kanske är som så att det skulle se ännu sämre ut, utan de digitala transformationer som genomförs i dag?

Den som vill kan välja att vända på steken. I tider av svårfångade produktivitetsökningar kan man verkligen lyckas om man faktiskt kan bygga lösningar som ger ökad produktivitet.