I en utredning som presenterades i november förra året föreslår regeringens utredare att polisen ska få använda sig av hemlig dataavläsning som ett nytt tvångsmedel för att bekämpa brottslighet. Ärendet har nu legat ute på remiss och en hel del åsikter har kommit in till regeringen.

Föga förvånande ställer sig både Säkerhetspolisen och Justitiekanslern positiva till förslaget, där Säpo pekar på att dagens krypterade kommunikationskanaler innebär att brottsbekämpande myndigheter enbart kan läsa av cirka tio procent av all datakommunikation som de avlyssnar.

”Säkerhetspolisen välkomnar därför att hemlig dataavläsning införs som en metod för att möjliggöra inhämtningen av de uppgifter som redan nu får hämtas in med öppna eller hemliga tvångsmedel men som med i dagsläget tillgängliga metoder kan vara i princip omöjliga att ta del av”, skriver Säpo i sitt remissvar.

Läs också: Polisen ska få hacka misstänkta – efter ”kraftig ökning av kryptering”

Datainspektionen i sin tur avstyrker förslaget då de anser att utredningen föreslår användningen av hemlig dataavläsning vid brott som inte är tillräckligt allvarliga för att berättiga inskränkningen av den personliga integriten.

”De hemliga tvångsmedlen intar en särställning på integritetskyddsområdet eftersom det ger staten en laglig rätt till en långtgående och ofta djupt integritetskränkande övervakning och kontroll över medborgarna. I användningen av det föreslagna tvångsmedlet hemlig dataavläsning kan komma att innebära ett i den personliga integritetens synnerligen ingripande intrång. För att införa ett sådant tvångsmedel i ett demokratiskt samhälle måste det föreligga mycket starka skäl”, skriver Datainspektionen i sitt svar.

Läs också: Polisen ska få hacka datorer. Men hur ska det gå till?

Att det krävs starka skäl för att få använda sig av hemlig dataavläsning är även något som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tryckt på i sitt remissvar.

”Utöver tillämpningsområdet för lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll avstryker nämnden att hemlig dataavläsning inför utanför förundersökning”, skriver nämnden.

Samtliga remissvar hittar du här.