Arbetsförmedlingen har satt upp en ambitiös digitaliseringsagenda med målet att låta huvuddelen av tjänsterna till arbetssökande och arbetsgivare ska finnas tillgängliga via digitala kanaler och redan i slutet av 2018 dra ner sin fysiska service rejält.

Bara en tiondel av bemanningen ska finnas kvar i slutet av året är planen. Från 668 årsarbetskrafter ska det ner till runt 70, det framgår av utredningen Statliga servicekontor – mer service på fler platser, som lämnades över till regeringen i dag.

Men utredaren riktar kritik mot Arbetsförmedlingens offensiva plan och bedömer att ”Arbetsförmedlingen har en alltför stark tilltro till utvecklingen av sina digitala tjänster och i vilken takt denna utveckling faktiskt kan ske”.

Läs också: Arbetsförmedlingen bygger ekosystem för jobtech – för bättre jobbmatchning

Dessutom pekar man på att bara nu i vår har myndigheten tvingats revidera sina mål kraftigt. Det kortsiktiga målet om att 50 procent av alla nya arbetssökande ska få allt stöd via digitala kanaler har dragits ner till 14 procent och det mer långsiktiga målet att andelen arbetssökande som ska få all service via självservice och kundtjänst minskats från 40 till 10 procent.

Trots att utredningen ställer sig tveksam till om Arbetsförmedlingens digitala tjänster kan få genomslag i den takt och omfattning som myndigheten hoppas så konstaterar den att utvecklingsarbetet i sig är viktigt för att förbättra servicen och tillgängligheten.

Däremot tror man inte att de digitala tjänsterna inte helt kan möta de behov som besökarna på servicekontoren och förmedlingskontoren har.

I stället tycker utredaren att Arbetsförmedlingen ska ingå i den lokala statliga servicen med servicekontor runt om i landet samtidigt som man kan effektivisera handläggningen och förbättra matchningen.