92 av 194 myndigheter uppger att deras behov av it-konsulter kommer att öka enligt en granskning som Riksrevisionen gjort.

Dessutom tycks konsulter i många fall vara ett sätt att kompensera för att man inte lyckas rekrytera it-kompetens. Alla de sex myndigheter där Riksrevisionen gjort fallstudier har problem att rekrytera it-personal och skulle i flera fall vilja byta konsulterna mot anställd personal.

Ett problem enligt de leverantörer som Riksrevisionen talat med är helt enkelt att myndigheterna inte kommit så långt när det gäller digitalisering och därför inte står sig tillräckligt bra i konkurrensen om it-kompetens. Först när de tagit till sig ny teknik kommer de att bli attraktiva som arbetsgivare.

Riksrevisionen konstaterar också att behovet av it-kompetens kommer att öka – drivet av den pågående digitaliseringen, artificiell intelligens och annan teknikutveckling.

Läs också: Staten skriker efter it-proffs

I granskningen konstateras också att överprövningar är ett skäl till att samordningen i staten haltar. Sverige är ett av de EU-länder där flest upphandlingar – inte bara inom it utan totalt – överklagas, runt åtta procent.

När Kammarkollegiets ramavtal fördröjs på grund av överprövningar väljer en del myndigheter att teckna egna ramavtal i stället. Och för att själva undvika överprövning finns en risk att de undviker kvalitativa krav som kan vara svåra att utvärdera, enligt Riksrevisionen.

Myndigheterna är också dåliga på att följa upp specifika projekt där konsulterna används. Vanligast är att de aldrig eller sällan gör systematiska utvärderingar. It är dock det område som utvärderas mest.