Vi har tidigare skrivit om att Advania har tagit över delar av det numera konkursade Misco. Och att det är något som knappast glatt konkurrenterna.

Tvärtom har det väckt en hel del irritation. Detta eftersom man anser att Advanias agerande, där man har köpt några utvalda delar av Misco innan konkursen, har givit bolaget en biljett in till statens stora pc-ramavtal.

Att Caperio (numera uppköpt av Advania) dessutom tidigare ansökt om att vara med på ramavtalet, men redan valts bort till förmån för andra leverantörer, har givetvis spätt på ilskan ytterligare hos exempelvis Dustin och Ricoh, som båda förgäves överprövat Kammarkollegiets första beslut.

Och nu under sommaren har Dustin valt att agera genom att överpröva giltigheten av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiets ramavtal med Advania.

– Vi tycker inte att man ska kunna köpa ramavtal på det här sättet. Kammarkollegiet har inte gjort en tillräcklig kontroll av hur förvärven av ramavtalen gick till, exempelvis har de inte kontrollerat vilka delar av Misco som Advania har köpt, om de har köpt några alls. Advania kvalificerade sig inte för att få lämna anbud vid den ursprungliga upphandlingen, säger Eva Ernfors, informationschef på Dustin.

Läs också: Miljarder på spel när SL jagar ny it-leverantör efter Evry

Ärendet pågår för fullt i Förvaltningsrätten i Stockholm, och under sommaren olika inlagor i ärendet kommit från såväl Dustins advokat som Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet. Och Dustin har inte bara vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm.

– Vi har ansökt om överprövning, men även lämnat in en anmälan till Konkurrensverket och de ska starta en utredning, säger Eva Ernfors.

Hos Kammarkollegiet står man dock fast vid att allt har gått rätt till. Bland annat skriver man att bedömningen i ärendet baserades på att Advania övertog “samtliga statliga ramavtal inklusive avropade kontrakt med rättigheter och skyldigheter”, samt att Advania även har tagit över “den personal hos Misco som varit av avgörande betydelse för fullgörandet av ramavtalen och kontrakten – i den mån personalen önskar gå över till Advania”.

Kammarkollegiet skriver också att man har kontrollerat att Advania inte omfattats av någon av upphandlingens uteslutningsgrunder samt att samtliga kvalificeringskrav, selekteringskrav och andra aktuella krav och villkor var uppfyllda. Därför anser man att det saknas skäl att förvägra överlåtelsen av ramavtalen.

Och dessutom påpekas att man ställer man sig “oförstående” till Dustins påpekande om att Advania inte skulle uppfylla selekteringskraven. Först konstateras att Caperio uppfyllde de kraven redan vid tidpunkten för upphandlingen, och sedan saltar man med att “påståendet blir än mer obegripligt då Advania även förvärvat den del av Misco som bedrev den offentliga delen av verksamheten i bolaget”.

Anna Ekberg, enhetschef vid Statens inköpscentral på Kammarkollegiet, säger att man har agerat utifrån de regler myndigheten ska följa och att det nu handlar om att invänta domstolens beslut. På den omstridda frågan huruvida man kan handla med ramavtal eller ej svarar hon så här:

– Nej, det kan man inte göra. Vi har tittat på det här, och att en leverantör är på obestånd är en anledning att låta ramavtalet gå över, säger hon.

Läs också: Ny hård kritik mot statens miljardupphandling: ”har aldrig varit med om något liknande”

Så det skulle kunna bli så att man kan köpa ramavtal från bolag som har gått i konkurs?
– Så skulle det kunna bli, men nu kom Advanias ansökan redan innan konkursen.

Än så länge är det alltså inte avgjort hur det ska bli. Den tennismatch av långa juridiska inlagor som har pågått mellan de båda parterna under sommaren har resulterat i att Förvaltningsrätten den 6 juli, snällt men beslutsamt, satte ner foten med beskedet att man kommer att återkomma med ett slutligt avgörande i målet.

”Förvaltningsrätten konstaterar att båda parter har anfört goda skäl för sin talan”, skriver rätten i sitt beslut, där man först avslår Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets yrkande om att avslå Dustins ansökan, och sedan även avvisar Dustins yrkande om ett interimistiskt beslut om att avtalen med Advania inte får fullgöras.