Louise Ekman, pr-ansvarig, Tele2

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– I enlighet med vad vi svarade förra året så har Tele2 sedan många år nolltolerans mot trakasserier och annan kränkande särbehandling. Vår policy säger att alla ska behandlas lika oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion, handikapp, sexuell läggning, utseende, civilstatus, facklig tillhörighet, politisk tillhörighet eller ålder. Metoo-uppropet har satt extra ljus på dessa viktiga frågor i alla branscher och hos alla företag, inklusive Tele2.

– Utöver vår jämställdhetsplan, vårt visselblåsarsystem och vår Code of Conduct har vi bland annat därför tagit fram den så kallade ”Tele2-klausulen”, som syftar till att bidra till en tryggare gemensam arbetsmiljö mellan kommunikations- och marknadsavdelningen och våra leverantörer. Klausulen innebär att båda parter förväntas arbeta aktivt med att efterleva jämställdhetsplaner och nolltolerans mot trakasserier, och kräver ett ömsesidigt ansvar där båda sidor har rätt att bryta samarbetet om någon part inte agerar på oegentligheter. Det uppskattas av både medarbetare och externa partners, samtidigt som det har inspirerat fler avdelningar internt som nu ser över vad de kan göra ytterligare.

Vi har tagit fram den så kallade ”Tele2-klausulen”

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Under 2016–2017 har Tele2 totalt haft fyra fall av diskriminering som alla blivit utredda och hanterade enligt Tele2:s Code of Conduct. Vi kan inte säga att dessa är specifikt kopplade till metoo-uppropet.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Det stämmer inte helt, då vi sedan många år tillbaka har en visselblåsarfunktion på Tele2. Det betyder att anställda och externa partners kan rapportera in händelser som inte ligger i linjer med våra policys eller värderingar. Funktionen har en trygghetsfrämjande effekt då vi uppmuntrar både interna och externa kollegor att stå upp för oegentligheter. Detta har en viktig signaleffekt för våra medarbetare, och är något som vi kommer fortsätta arbeta med även framåt.

– På Tele2 sätter vi stor vikt i att vara en proaktiv och inkluderande arbetsgivare, och jobbar kontinuerligt med att förebygga alla händelser som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande genom till exempel samtal och praktiska övningar. Ett viktigt arbete som hjälper oss motverka missförhållanden i arbetsmiljön.