Det svenska skogsbruket ska bli mer digitalt. Det är den uttalade ambitionen när industrin nu gör gemensam sak med forskningen. Målsättningen är att använda digitaliseringen för att nyttja skogen mer effektivt, delvis med ökad skonsamhet i själva avverkningen men även till rätt produkter.

Mistra, en stiftelse för miljöstrategisk forskning, finansierar och Skogsindustrierna är värdorganisation för forskningsprogrammet, som går under namnet Mistra Digital Forest. Under de fyra inledande åren handlar det om 58 miljoner kronor.

– Vi ser fram emot att starta det här starka forskningsprogrammet tillsammans med industriaktörer och akademi. Programmet kommer att bidra till ett viktigt språng i digitaliseringen av skogsbruk och skogsindustri. Det ökar branschens konkurrenskraft och är ett viktigt steg i omställningen till en hållbar cirkulär bioekonomi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Ett exempel på digitalisering är att samla in och bearbeta data för att göra det lättare att utveckla smarta planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruk. Att skogsråvara och maskiner ska utnyttjas effektivare och med bättre precision är ett annat område man ska titta på.

Programmet ska även forska på hur digitalisering kan underlätta flödet av rester från skogsbruk, såg- och massaindustri till förädling i bioraffinaderier, samt hur digitalisering kan bidra till att skapa cirkulära flöden av förädlade skogsprodukter.

Digitala lösningar för hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog finns också med i planerna. Digital Forest Test Site, en programgemensam testsite, kommer också att etableras och fungera som ett nav för programsamarbetet.

– Mistra har stora förväntningar på att programmet kommer att bidra till en ökad cirkularitet av skogliga resurser på vägen mot en hållbar bioekonomi och en ökad svensk konkurrenskraft. Med hela värdekedjan i fokus ökar möjligheten att på ett systemövergripande sätt samspela med samhällets olika aktörer i skapandet av mer hållbara biobaserade lösningar, säger Åke Iverfeldt, vd på Mistra.

Och hos skogsföretagen är det så klart ett välkommet initiativ.

– En fantastiskt viktig satsning för Sverige och industrin. Digitaliseringen ger stora möjligheter att öka värdet från skog till kund. Varje produkt som vi varsamt tar från skogen ska till en viktig kund någonstans på världsmarknaden. Vi ser fram emot att utveckla dessa värden ihop med våra kunder i skogsindustrin och starka svenska forskningsaktörer, säger Fredrik Klang, som är skogsbrukschef på Sveaskog.

Läs också: 

Anticimex digitaliserar – och råttorna märker det först

Rena dataspelet i svenska pappersbruk