Den digitala revolutionen har transformerat våra liv. Vi har bara sett början av de möjligheter som ett fritt flöde av data innebär. I dag lagras allt mer data i molnet. Det är både smidigare, billigare och mer miljövänligt. Trots det finns i medlemsstaterna, inklusive Sverige, regler som tvingar företag att lagra och behandla sina data inom landets gränser. Det är ett tydligt exempel på att den tekniska utvecklingen går snabbare än politiken.

Men nu kommer vi ikapp. Kommissionen lade sitt förslag till en Förordning för fria flöden av icke-personlig data, FFoD, för ett år sedan och jag fick uppdraget som ansvarig förhandlare för Europaparlamentet. Lagen antogs rekordsnabbt av parlamentet i oktober i år. Den innebär att medlemsländer inte längre kan kräva att icke-personliga data, alltså data som inte kan kopplas till en person, måste lagras eller användas inom landets gränser. Det kan röra sig om allt från bokföringsdata till data från industriproduktion.

Företag och myndigheter kan därmed välja att lagra sin information hos den mest konkurrenskraftiga leverantören. I förlängningen innebär det bättre tillgång till prisvärda och säkra molntjänster i EU. Förordningen blir avgörande för att bereda vägen för cloud computing, artificiell intelligens och big data analysis, ny teknik som möjliggör innovativa lösningar och förenklar våra liv.

Jag fick stöd av 520 av parlamentets ledamöter, en stor majoritet över politiska och nationella gränser. En enad EPP-grupp där Moderaterna ingår röstade också för FFoD. Endast en del av extremhögerns ledamöter motsatte sig och propagerade för digital protektionism motiverad med ökad säkerhet.

En fungerande digital ekonomi är dock ovärderlig om EU och Sverige i framtiden ska kunna konkurrera med stora aktörer som USA och Kina. Gods-, kapital- och dataflöden går nämligen i allt större utsträckning hand i hand. Utan fria dataflöden äventyras de fria handelsflödena. Scania är bara att exempel. Data från deras fordon måste kunna flyta fritt mellan länderna för att de nya, mer effektiva och mer miljövänliga systemen skall fungera.

För ett land som Sverige finns det uppenbara fördelar. Dels innebär vårt kalla klimat och den billiga, miljövänliga elen att molnleverantörer vill ha sina servrar här. Dels är vi ett innovationsland vars framstående it-entreprenörer kan dra full nytta av den nya friheten. Uppskattningsvis kommer de nya reglerna att bidra med motsvarande tillväxtökning till EU:s BNP som frihandelsavtalen med Kanada och Sydkorea ger tillsammans, det vill säga 8 miljarder euro per år.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

De som oroar sig för liknande it-haverier som det vi i Sverige upplevde med Transportstyrelsen 2017 kan vara lugna. Lagen innebär givetvis inget tvång att lagra information utanför det egna landet, utan bara möjligheten att göra det. Faktum kvarstår att data är säkrare hos ett företag som är specialiserat på just detta, än inlåsta i källaren, precis som pengar mår bättre på banken än hemma i madrassen. Jag är stolt över att ha lyckats begränsa undantagen till endast ett; risk för den allmänna säkerheten kan fortfarande ge länder befogenhet till datalokaliseringskrav.

Vi minns också den allmänna dataskyddsförordningens (GDPR) inte helt okomplicerade intåg i Sverige i våras. FFoD kommer inte att överlappa med GDPR, tvärtom kompletterar de varandra. GDPR möjliggör redan fri rörlighet för personliga data och tillsammans skapar dessa två ett ramverk för ett gemensamt europeiskt dataområde.

I dag, onsdagen den 14 november, signeras lagen officiellt av parlamentets talman Antonio Tajani och det österrikiska ordförandeskapet för Rådet. Redan våren 2019 börjar lagen gälla i sin helhet i samtliga EU-länder. Den kommer att förhindra fragmentering, det vill säga att EU-länderna har olika nationella regler för datalagring. Den motverkar också inlåsningseffekter som gör att användare av molntjänster inte kan flytta sina data från en molnleverantör till en annan. Lagen underlättar flyttbarheten. Gränserna suddas ut och samtliga aktörer får tillgång till offentlig upphandling i hela EU. Det är en reglering med syfte att avreglera. Vi levererar tydliga, gemensamma regler som är rätts- och framtidssäkra.

Det är också viktigt att inkludera fria dataflöden i EU:s kommande frihandelsavtal med länder runt om i världen.

När vi blickar framåt mot nästa mandatperiod ser jag en kamp mot digital protektionism och ett fortsatt arbete för att sätta ramen för den framtida digitala ekonomin som prioritet. FFoD är ett viktigt steg. Nu levererar vi äntligen data som den femte friheten.

Anna Maria Corazza Bildt 
Europaparlamentariker (M) och ansvarig förhandlare för förordningen om fria dataflöden

Läs också: 
GDPR-incidenterna ökar – anmälningarna rasar in
Lastbil snabbaste sättet att skicka big data till Googles moln