Kriminaliteten flyttar till nätet och kriminella använder allt mer olika nättjänster i sin skuggiga verksamhet. För att Polisen ska kunna lösa brott krävs att de kan få ut data om misstänkta personer från olika nättjänster där de misstänkta kan ha konton, data eller använder dem för kommunikation. Ett aktuellt fall är de sex misstänkta som står åtalade för anstiftan och/eller finansiering av terrorbrott vid Solna tingsrätt. I åklagarens framställan åberopas chatt-konversation inom en ospecificerad nättjänst.

För att Polisen ska kunna få ut uppgifter måste de skicka en formell begäran om utlämnande till den berörda tjänsten. Nättjänsterna tar sedan ställning till om Polisens begäran kan tillgodoses, eller om den ska nekas. I de fall begäran nekas handlar det om att begäran har gjorts för bred eller för otydlig; detta framgår av vissa tjänsters FAQ:er. Totalt sett är det i runda slängar 20 procent av begäranden som nekas.

De stora nättjänsterna sammanställer myndigheternas begäran om utlämnande användardata i så kallade transparensrapporter (transparency report) vilka finns publicerade på respektive webbsidor. Det går att borra sig ned i statistiken för att få fram data för olika länder. Computer Sweden har sammanställt statistiken för Sverige från företagen Microsoft, Apple, Google, Facebook och Twitter.

Dessa företag står för överväldigande delen av användarkonton för onlinetjänster i Sverige, men de är inte de enda. Det finns givetvis mindre aktörer, så denna genomgång är inte helt komplett, men borde omfatta de allra flesta konton i Sverige. Få av de svenskar som använder internet har inte ett konto hos någon av dessa aktörer.

Sammanlagt begärde Polisen ut uppgifter i 821 fall gällande 1521 konton eller användare under första halvåret 2018. I 1228 fall fick Polisen ut de data de begärde, eller knappt 81 procent av fallen.

Microsoft

Första halvåret 2018 fick Microsoft in 99 begäranden om utlämning gällande 300 konton och försåg Polisen med data i 195 av dessa fall, alltså 65 procent. Detta är en relativt låg andel, vilket till stor del beror på att uppgifter inte fanns att tillgå i drygt 17 procent av fallen. Microsoft nekade begäran i drygt 18 procent av fallen.

Microsoft verkar vara de enda som redovisar statistik för de fall där amerikanska myndigheter begärt uppgifter om konton utanför USA under den så kallade Cloud Act-lagen. Detta skedde i 133 fall av totalt 4948 begäranden från amerikanska myndigheter. Computer Sweden har inte lyckats få fram hur många av dessa 133 som hörsammades av Microsoft och/eller om vilka av dessa som gäller konton i Sverige.

Apple

Apple är ett speciellt fall eftersom den övervägande delen av begäranden från Polisen rör användaruppgifter kopplade till mobila enheter som Iphone och Ipad. Av 152 begäranden gällde 136 denna typ av fall. Övriga fall gäller finansiella identiteter, typiskt kreditkortsnummer (8), Apple-id (7) samt ett akutfall, med vilket troligen avses försvunna personer eller akuta hot. Totalt begärde Polisen ut data om 371 Apple-användare och fick ut data i 315 fall eller nästan 85 procent.


Google

För Googles del begärde Polisen ut användaruppgifter i 164 fall rörande 269 användare. Google tillhör dem som redovisar så kallade Preservation Requests, alltså begäran om att konton och deras innehåll ska bevaras. Google tar i dessa fall en avbild av kontot så att kontohavaren inte ska kunna radera innehåll. Detta har skett i 14 fall. I Googles fall fick Polisen ut data om 199 konton, vilket motsvarar 74 procent.

Med största sannolikhet gäller Googles siffror även Youtube och Android, eftersom dessa ägs av Google och de allra flesta användare av dessa tjänster har Google-konton. Det går till exempel inte att publicera innehåll på Youtube utan ett Google-konto, och även om det som Android-användare går att på pin kiv runda Google, så är det ytterst få som gör det. Detta betyder att när Polisen vill få ut data om en användare av en Android-mobil, så vänder de sig till Google.

Facebook

Nästan hälften av alla begäranden från Polisen går till Facebook, vilket inte är så förvånande med tanke på den breda användarbasen i Sverige. Facebook fick in 393 begäranden om användardata gällande 571 konton under första halvåret 2018 - det är i särklass flest av alla. Inte nog med det utan Facebook ligger även i topp vad gäller hur många fall de bifaller, nämligen 90 procent av fallen eller 514 konton.

Facebook tillhör dem som redovisar antalet fall av nödsituationer som rör hela 12 förfrågningar eller 3,1 procent. I övriga fall gäller förfrågningarna juridiska processer. Siffrorna för Facebook bör även gälla Instagram och Whatsapp som ägs av Facebook och vars användare har starka konto-mässiga band till ägarföretaget.

Även Facebook redovisar Preservations Requests: 68 begäranden gällande 127 konton.

Twitter

Trots att 22 procent av internetanvändarna i Sverige använder Twitter får företaget in ytterst få begäranden om användardata från Polisen, bara 13 stycken gällande 14 konton. Twitter sticker också ut genom att hörsamma endast 38 procent av begäranden, eller 5 konton.

Twitter är de enda som redovisar så kallade Removal Requests (alltså begäran om att stänga ned konton), men siffrorna är inte speciellt spännande då antalet begäranden om detta var noll. Sen Twitter började redovisa sin statistik första halvåret 2016 har de endast stängt ned tre konton på Polisens begäran (men desto fler av andra anledningar).

Sammanfattning

Vad alla rapporter tydligt visar är att begäran från Polisen om att få ut användardata ökar för varje år. Jämfört med samma period (jan-jun) 2017 ökade antal begäranden med knappt 14 procent, men de gällde dock ett något färre antal användare - 1541 användare första halvåret 2017 mot 1521 användare första halvåret 2018.

Störst ökning ser vi hos Facebook, Google och Microsoft, medan begäranden till Apple minskade från 714 till 371 användare. Om siffrorna håller i sig för andra halvåret 2018 lär helåret landa på uppåt 1 800 begäranden gällande över 3 000 konton.

Källor:
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/lerr/
https://www.apple.com/legal/transparency/se.html
https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?hl=en
https://transparency.facebook.com/government-data-requests
https://transparency.twitter.com/en/information-requests.html

Läs också:
Nya larmet: Microsoft samlar in mängder av användardata från Office 365 – i hemlighet
Australien på väg att få anti-krypteringslag – teknikjättar tvingas lämna data till polisen