Var tredje arbetsmiljöombud anser att kunskapen om den psykosociala arbetsmiljön hos arbetsgivaren är dålig. Det framgår av Arbetsmiljöbarometern, som är fackförbundet Unionens årliga undersökning om arbetsmiljö.

Och det område som lyfts fram som i särklass viktigaste området att jobba med är stress och arbetsbelastning.

– Det är oroväckande. För att komma tillrätta med stress och ohälsa måste arbetsgivaren jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön innan medarbetarna bli sjuka. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Arbetsmiljöbarometern visar också att det på var tionde arbetsplats inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete över huvud taget. Och så många som var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller mycket dåliga.

– Det är alarmerande. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala. Arbetsgivare måste förbättra sin kunskap. Den psykiska ohälsan är idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Chefer och arbetsledare måste arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder.

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning som senast genomfördes i oktober 2018. Det är Unionens 6 967 arbetsmiljöombud som har tillfrågats om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. 2 497 arbetsmiljöombud svarade på undersökningen med en svarsfrekvens på 36 procent.

Att det är just det psykosociala som det behöver jobbas mest med framöver märks också på att det bara är 33 procent som tycker att arbetsgivaren är medveten om risker i den psykosociala arbetsmiljön medan 63 procent anser att kunskaperna om risker i den fysiska arbetsmiljön är mycket bra.

De här områdena är mest angelägna att arbeta med: (De svarande fick välja tre områden som de upplever vara de mest angelägna)

Stress och arbetsbelastning 72 procent
Chefs- och ledarskapsfrågor 35 procent
Systematiskt arbetsmiljöarbete 29 procent
Fysisk arbetsmiljö, lokaler och möbler 27 procent
Trivsel/socialt klimat 24 procent
Risk- och konsekvensbedömning 20 procent
Kompetensutveckling 20 procent

Läs också: 
Stress tas inte på allvar – 72 procent önskar mer från arbetsgivaren
Får du ingenting gjort på jobbet? Här är fem enkla knep