Att den svenska it-branschen är en till övervägande delen manlig företeelse har knappast gått någon förbi, och när IT&Telekomföretagen nyligen presenterade statistik över hur könsfördelningen utvecklades hade den totala kvinnliga andelen blivit ännu mindre. Däremot hade andelen kvinnliga vd:ar ökat.

Men sett till lönen ligger branschen förhållandevis bra till ur ett jämställdhetsperspektiv. Än är det dock för tidigt att säga att det är helt jämställt på lönesidan, men utvecklingen går definitivt åt rätt håll. Det visar den statistik från Statistiska centralbyrån som vi tagit fram i samarbete med analysföretaget IDC.

Det som framkommer där är att löneskillnaderna numera är små mellan kvinnor och män i den privata sektorn. Det är bara inom kategorierna spel och digital media som det fortfarande finns ganska stora löneskillnader kvar. Samma utveckling har skett inom offentlig sektor, men där kom utjämningen tidigare, och löneskillnaden har legat runt 1,5 procent sedan 2014.

– Löneskillnaderna har successivt sjunkit de senaste tio åren, vilket är bra och öppnar möjligheter framåt. Det finns några kategorier, som designer och utvecklare inom spel och media, där löneskillnaderna är kvar på runt 9 procent, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC, som även lyfter det faktum att löneskillnaderna även utjämnats på chefsnivå, där det ibland även har uppstått slagsida åt andra hållet.

löneskillnader

– För it-chefer, både de högre, verksamhetsnära, och mellanchefer är skillnaderna negativa, det vill säga kvinnor har högre lön än män. Det finns ett stort behov av kvinnor bland alla kategorier av it-specialister, och här verkar marknaden ha sett till att höja lönerna för att öka attraktionskraften. Det är också intressant att privata sektorn har tagit ledningen. I offentlig sektor är skillnaderna fortsatt högre. Men fortfarande behöver vi göra mer för att öka attraktionskraften, antalet kvinnor behöver öka.

Ja, andelen kvinnor verkar trots alla initiativ som görs från bolagen hålla en konstant låg nivå. Om man blickar tillbaka till 2008 har andelen kvinnor i branschen till och med sjunkit något sedan dess. Det är bara inom kategorierna systemadministratörer och supportpersonal som andelen kvinnor är högre än 25 procent.

andel

Vi har tidigare skrivit om hur marknadseffekten mellan utbud och efterfrågan har svårt att få rätt genomslag på arbetsmarknaden. Men frågan är om inte det är en sådan effekt man ser här när det gäller de kvinnliga lönerna? I princip alla bolag strävar aktivt efter jämn könsfördelning på personalsidan samtidigt som andelen kvinnor minskar. Det borde om inte annat ge ett bättre förhandlingsläge för de allt mer eftertraktade kvinnliga medarbetarna, och kan säkert delvis vara en förklaring till att branschen har utjämnat löneskillnaderna under de senaste åren.

2017 ligger den genomsnittliga löneskillnaden på 1,9 procent och enligt IDC:s prognos landar den för 2018 på 1,3 procent. Om man jämför med en annan yrkesgrupp med liknande inriktning, ingenjörer och tekniker inom tillverkning, bygg, elektroteknik, maskinteknik och gruvteknik, så är löneskillnaderna betydligt mindre i it-branschen. Trenden är densamma bland ingenjörer och tekniker, det vill säga att löneskillnaderna sjunker under perioden 2014–2017, men här ligger skillnaden mellan könen fortfarande på 6 procent 2017.

Vad säger man i branschen då? Är det så att kvinnor kan förvänta sig högre lön idag än vad man kunnat tidigare? Helene Hammarberg, talangchef på konsultbolaget HiQ, säger att det är svårt att ge något entydigt svar på de frågorna men håller med om bilden att utvecklingen går mot mer jämställda löner.

– Det finns en tydlig snedvridning vad gäller antalet kvinnor och män som finns och verkar i vår bransch. Förhoppningsvis har hela branschen sett att det finns fördelar med att ha team som har olika typer av personligheter vad gäller allt som särskiljer människor åt. Det finns ett underskott på kvinnor och om man vill ha dynamiska team så kan det nog finnas en sådan effekt och det kan nog absolut leda till en bättre möjlighet att förhandla i de lägena, säger hon och antar att det åtminstone är lättare idag för kvinnorna att ta för sig.

– Traditionellt sett har nog kvinnor varit lite mer försiktiga i sin löneförhandling. De flesta tycker nog att det är lite jobbigt med löneförhandling, oavsett kön. Men i och med att det har hänt mycket både i samhället och i branschen så gör det nog att många kvinnliga sökande vågar gå för det lite hårdare än vad man gjort tidigare. Men det får aldrig vara den avgörande anledningen vad man har för kön. Det är så klart andra saker som personlighet och kompetens och hur du utför ditt jobb som måste avgöra.

Erika Fricke.
Erika Fricke.

Hos konsultjätten Tieto uppger man att andelen kvinnor ökar, vilket gäller både bland medarbetare och i chefsroller. Men bilden av att man kan behöva betala mer i lön för en kvinna än för en man i ett läge där allt annat är lika mellan de två kandidaterna håller inte Erika Fricke, ansvarig för Talent Acquisition, inte med om.

– Vi rekryterar inkluderande och har arbetat länge med att utjämna lönegap mellan kvinnor och män. Vi rekryterar och betalar för en kompetens, eller för en potential att utföra ett visst uppdrag, oavsett kön. Vi rekryterar allt ifrån nyutexaminerade till seniora experter och vi upplever att lönen inte längre är en utslagsgivande faktor. Att vi som arbetsgivare erbjuder ett flexibelt arbete och att vi tar samhällsansvar och tjänar ett högre syfte är de viktigaste parametrarna hos kandidater som vi dagligen möter, säger hon.

Läs också: 
Reallönerna för it-proffs i Sverige rasar
”Utan kvinnliga utvecklare riskerar AI att motarbeta jämställdhet”

Fakta

Med hjälp av IDC har vi tagit lönestatistik – totallön inklusive prestationslön och övrig kompensation – från SCB för åren 2008-2017 för de kategorier som vi tyckte var relevanta som it-relaterade, och utifrån det jämfört lönenivå mellan kvinnor och män.

För att göra en rättvis jämförelse har vi tagit den procentuella skillnaden för respektive kategori och gjort ett medeltal. Ett viktat medeltal, där man tar hänsyn till hur många som arbetar inom respektive kategori, ger liknande resultat.