Polisen har länge kämpat med att få ordning på den nya organisation som infördes för några år sedan. Men just it-organisationen har stuckit ut som en del där man framgångsrikt lämnat projekttänkandet för att arbeta agilt – något som lett till att man på kort tid förbättrat it-stödet, inte minst genom en mängd appar för polisen på gatan.

Men det finns också brister konstateras i en ny internrevision. Det handlar inte om själva utvecklingsarbetet – ute i polisverksamheten anser man att strukturerna med operativa, taktiska och strategiska möten fungerar väl.

Däremot finns ett missnöje med hur det ser ut i skedet innan när it-planen läggs upp. Där upplever flera avdelningar att de inte förstår hur prioriteringen görs och att it-avdelningen har svårt att se till myndigheten som helhet.

I granskningen konstateras att just it-planen beslutas på ett annat sätt än andra strategiska planer inom Polisen. Detta ” trots att digitalisering är en strategisk målsättning som omfattar hela myndigheten”, skriver internrevisorerna.

Internrevisionen bedömer att detta är en mycket väsentlig brist – vilket innebär att det allvarligt kan påverka sådant som Polismyndighetens måluppfyllelse enligt regleringsbrev, medför stora negativa konsekvenser för verksamheten eller innebär att man inte uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivitet, lagenlighet, redovisning och hushållning.

Därför rekommenderas det att att it-avdelningen inrättar ett forum för en gemensam strategisk planering där de nationella avdelningarna och de operativa verksamheterna gemensamt deltar för att fördela utvecklingsresurserna. Man anser också att it-planen bör bli mer transparent även för alla utanför it-avdelningen.

Det finns också ett antal brister som bedöms vara ”väsentliga” – vilket betyder att de kan påverka möjligheten att nå målen eller få betydande negativa konsekvenser för verksamheten.

En sådan brist är att rollerna som produktägare, informationsägare och processägare visserligen är inarbetade men ändå upplevs som otydliga när det gäller ansvar och beslutsmandat av många. De bör förtydligas anser revisorerna.

En annan brist som pekas ut är att det saknas en brygga i form av en verksamhetsutvecklare mellan it-avdelningen och den övriga verksamheten. It-avdelningen vill normalt inte delta i förstudierna utan först i de arbetsgrupper som bildas inför själva utvecklingen.

Men eftersom det saknas teknisk kompetens ute i verksamheten är förslagen som kommer in ibland ofullständiga eller ogenomförbara. Att förstudierna drivs så långt innan det står klart att det inte går att gå vidare är ineffektivt och därför rekommenderas it-avdelningen ställa krav på förstudierna och också bidra med vissa resurser så att resultatet blir en genomförbar lösning.

För att verksamhet och it-avdelningen ska nå fram till varandra bättre är rekommendationen att avdelningarna inom Polisen får it-kunniga verksamhetsutvecklare samtidigt som it-avdelningen tar in en systemutvecklare eller systemarkitekt med verksamhetskunskap.

I rapporten pekas också på att Polisen inte har någon generell modell för att kalkylera nyttan med it-stöd. Man konstaterar också att resurserna för utveckling av system på de nationella avdelningarna upplevs ha minskat på senare år – något som beror på att grundbemanningen på it-sidan är för liten och att man har svårt att återrekrytera.

För att komma åt problemen rekommenderas att it-avdelningen gör avdelningarna mer delaktiga i den långsiktiga planeringen av utvecklingsresurser. Dessutom bör den beställande avdelningen göra en nyttokalkylering så att it-avdelningen kan göra en bedömning innan utvecklingen börjar.

Enligt Tomas Landeström som är chef på Polisens it-avdelning har Rikspolischefen nu fattat beslut om att vidta åtgärder utifrån de rekommendationer som görs i internrevisorernas rapport.

”Det är vi själva som initierar internrevisions- och tillsynsärenden för att granska vår verksamhet. Det ger oss möjlighet att utveckla verksamheten och förbättra våra arbetsmetoder”, skriver han i ett mejl till Computer Sweden.

Läs också:
Nu ska drönare bli en del av Polisens vardag – stor upphandling på gång
Vad kan man göra med ett e-id? Mer än du kanske tror