Trots lagstiftning fortsätter åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad, konstaterar fackförbundet Civilekonomerna efter att ha låtit genomföra en större undersökning om det här svårbevisade fenomenet.

– Tecknen på åldersdiskriminering är ofta subtila, säger Ulrika Wallén som är utredare på förbundet. Avsaknad av vettig återkoppling varför man inte kom på intervju är ett exempel.

Undersökningen som Civilekonomerna genomfört bland de av sina medlemmar som är över 45 år visar att nästan en tredjedel, närmare bestämt 32 procent, kännder sig bortvalda när de söker jobb.

It-branschen nämns tillsammans med media och finans som de mest utsatta branscherna.

Den här frågan har varit på tapeten tidigare. It-branschen hade för ett par år sedan flera uppmärksammade fall internationellt där anställda på de stora företagen ansåg sig ha blivit åldersdiskriminerade, bland annat på HPE och Google.

Det råder låg arbetslöshet bland deras medlemmar och med åldersdiskriminering i arbetslivet avser de att man blir bortvald på grund av ålder när man söker jobb, att man inte anställts för ett arbete man sökt eller inte blir kallad till anställningsintervju.

– I praktiken innebär åldersdiskrimineringen att anställda blir inlåsta på sina jobb, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Undersökningen visar vidare att den upplevda diskrimineringen startar vid 48 år och är mer vanligt förekommande i den äldre gruppen 56–67 år. Den är också vanligare i storstäder och då framför allt i Stockholm.

Civilekonomerna har också undersökt vilka som anses ha ansvaret för att motverka åldersdiskriminering och de flesta tycker att chefer är den grupp som ska axla det ansvaret. Det eftersöks ett ledarskap där chefer arbetar med värderingar och attityder, kulturen och tankesätt i organisationen.

– Civilekonomerna anser att senior kompetens är en resurs som skapar stor nytta för verksamheter och samhället i stort. Åldersdiskriminering bromsar både individens och företagens utveckling och innebär ett enormt slöseri med kompetens, säger Ulrika Wallén.

Undersökningen är genomförd av Novus bland Civilekonomernas medlemmar i gruppen 45–67 år. 1 034 intervjuer genomfördes under 8-15 februari 2019.

Läs mer: Så håller du dig het i en ungdomsfixerad it-bransch – när du blir äldre