Kompetensbehovet inom programmering och teknik är stort, något som inte minst diskuteras flitigt på denna debattsida. Branschorganisationen IT & Telekomföretagen befarar ett underskott på 70 000 personer med it- och digitalkompetens redan 2022. De flesta är överens om att åtgärder behövs – men utmaningarna är flera.

Den första handlar om bristande intresse för tekniska utbildningar. Vi behöver få fler unga att upptäcka glädjen och kreativiteten i teknik och programmering.

Den andra utmaningen handlar om att elever till teknikprogrammet bara rekryteras ur en tredjedel av befolkningen. Även på universitetsnivå råder en snedrekrytering, där främst barn till högutbildade föräldrar väljer ingenjörsutbildningar. Vi måste därför nå ut till elever från olika delar av samhället.

En tredje utmaning är att många lärare saknar resurser för att stärka elevers digitala kompetens. Förra året började nya tillägg i läroplanerna att gälla som ställer ökade krav på skolor och lärare. Men en färsk undersökning från Novus visar att tiotusentals svenska grundskollärare upplever att de saknar kunskap och verktyg för att främja elevers digitala kompetens.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du.  »

I mars överlämnade Sveriges Kommuner och Landsting Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet till regeringen. I denna slås fast att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens, samt att det ska finnas en digital likvärdighet i skolan. Men ingenstans nämns hur museer och science centers skulle kunna bidra till stärkt digital kompetens. Det är synd, särskilt eftersom näringsliv, skola och museer kan samverka framgångsrikt. Vår utbildningssatsning ”Maker Tour – programmering i skolan” i utsatta områden i Stockholm är ett sådant exempel. Här besöker museets pedagoger mellanstadieklasser för att lära ut, inspirera och stärka den digitala kompetensen hos elever och lärare under tre veckor. Utbildningspaketet innehåller lärarintroduktion, workshops i skolan och på museet, samt lovverksamhet.

maker tour

Satsningen har blivit en stor framgång. Utvärderingar visar en markant ökning för intresset att arbeta med programmering. Efter Maker Tour uppger 90 procent av eleverna att programmering som yrke vore roligt – mot endast 52 procent innan. Sedan satsningen sjösattes för ett par år sedan har över 2700 elever och mer än 300 lärare i Stockholms utsatta områden deltagit. Maker Tour-projekt har även initierats i skolor i Kronoberg, Gävleborg och på Gotland.

Vän av ordning frågar sig kanske: Är detta verkligen en uppgift för en kulturinstitution? I allra högsta grad. Museer kan göra mer än att visa upp föremål och arrangera utställningar. På det här viset kan vi i samverkan med skola och näringsliv väcka ungas teknikintresse och bidra till en bredare rekrytering till tekniska utbildningar. Vi stärker också lärarna och ger dem verktyg för att entusiasmera och stimulera ungas intresse för programmering. Ytterligare innovativa samarbeten mellan skola, näringsliv och kulturinstitutioner kan bidra till att fler elever upptäcker teknik och it. Alla unga har rätt till digital kunskap.

Peter Skogh, Museidirektör, Stiftelsen Tekniska museet, Stockholm.
Maria Olsson, Enhetschef Pedagogik, samt utbildad grundskollärare, Stiftelsen Tekniska museet.