Svenska kraftnät och norska Statnett ska tillsammans ta fram it-lösningar för en ny nordisk balanseringsmodell, NBM, för att kunna skapa en mer driftsäker och effektiv balansering av det nordiska synkronområdet.

Totalt ska Svenska kraftnät och Statnett investera cirka 1 miljard kronor i utvecklingen av nya lösningar. I nuläget finns det ett antal ramavtal för att stötta i genomförandet av NBM-programmet. Bland annat har Svenska kraftnät avtal med Workforce Logiq gällande konsulttjänster. Baserat på befintliga avtal, och eventuella behov av ytterligare avtal kommer ett antal upphandlingar inom området att genomföras under hösten..

Svenska kraftnät konstaterar att den pågående omställningen mot förnybar energi och en gemensam europeisk elmarknad innebär stora konsekvenser för kraftsystemet. Det är också därför man vill satsa på att automatisera hanteringen av systemet och göra det mer effektivt samt säkerställa driftsäkerheten.

– Vi ansvarar för balanseringssystemet och vårt mål är att alltid ligga mellan 49,9 och 50,1 hertz. Med ökad produktion av förnybar el blir det lite fler obalanser, och även stängningar av kraftverk gör att vi får svängningar i systemet. Allt sammantaget gör att vi i Norden behöver förändra hur vi övervakar systemet, vilket har skett mycket manuellt tidigare av väldigt kompetenta personer, säger Lowina Lundström, chef för Division System på Svenska kraftnät, om initiativet att automatisera systemet.

– Samtidigt ökar våra datamängder dramatiskt så det måste verkligen vara väldigt korrekt. Vi måste också vara tydliga med att rikta marknadssignaler. Obalans skapar en kostnad för kunden och samtidigt vill man öppna upp för flera leverantörer från den europeiska marknaden.

50 hertz, som alltså är målet, innebär att systemet är i total balans, vilket betyder att produktionen av el ger lika mycket som förbrukas i varje ögonblick.

De nordiska systemoperatörerna avtalade 2018 att man ska samarbeta för att utveckla en nordisk balanseringsmodell inom ramen för ett gemensamt utvecklingsprogram. Initialt är det en svensknorsk satsning där Svenska kraftnät och Statnett gemensamt tar rollen som common service provider, CSP, med ansvaret att leverera gemensamma tjänster och it-lösningar till de nordiska systemoperatörerna. När det är på plats kommer även finska Fingrid och danska Energinet att vara med.

– Rollen som CSP kan ses som en naturlig utveckling av vårt pågående samarbete, bland annat genom vårt gemensamt ägda utvecklingsbolag Fifty. Genom Fifty realiserar vi redan nu det investeringsbeslut Svenska kraftnät och Statnett tog 2017 om gemensam nordisk kapacitetsmarknad för automatiska frekvensåterställningsreserver, säger Lowina Lundström.

De mest centrala åtgärderna som ska ingå i it-utvecklingen är digitalisering och centralisering samt övergång till 15 minuters avräkningsperiod och övergång till en balanseringsmodell baserad på så kallad moderniserad Area Control Error.

– Det innebär bland annat att ändra i våra essentiella funktioner som systemoperatörer, funktionaliteten i kontrollrummet. Automatisering är en absolut förutsättning för att hantera det förändrade kraftsystemet. Förändringarna innebär att vi ska göra mer på kortare tid, samtidigt som säkerhetsmarginalerna i kraftsystemet minskar. Det klarar vi inte med den manuella hantering vi har idag, säger Lowina Lundström.

Totalt handlar det alltså om en ungefärlig miljard kronor som ska investeras. Projektet är fördelat på ett antal delprojekt, som troligen kommer att ske under det kommande åren.

När drar första upphandlingen igång?
– Det finns i dagsläget tre avtal som är relevanta för Svenska kraftnät för genomförandet av NBM. I nuläget bedömer vi att dessa täcker stora delar av behoven för NBM.

Det tre avtal hon syftar på är alltså Svenska kraftnäts avtal med Workforce logic kring konsultmäklartjänster. Där innefattas även resurser till Fifty och baserat på det avtalet kommer en hel del resurser att upphandlas löpande under hela projekttiden.

Fifty har dessutom ett ramavtal med norska konsultbolaget Bouvet kring it-tjänster för vidareutveckling av vissa befintliga applikationer inom balansområdet, något som ursprungligen upphandlades av Statnett 2017 och nu har förts över till Fifty.

Det tredje avtalet Fifty har är med tjeckiska Unicorn Systems och det gäller utvecklingen av en gemensam nordisk kapacitetsmarknad för automatiska frekvensåterställningsreserver. I det avtalet finns även option gällande delar av införandet av NBM. Utöver det har även Statnett egna ramavtal gällande konsulttjänster.

Läs också:
Mer pengar på it-projekt när 13 miljarder ska investeras i elnätet
Datacenterboomen sätter press på det svenska elnätet