Statistiska centralbyrån, SCB, har presenterat ny statistik för hur mycket svenska företag lägger på it, och siffrorna för 2018 är ingen munter läsning för branschen. Det som framkommer är nämligen att företagens utgifter för data- och teleutrustning samt mjukvara minskade med drygt 5,5 procent jämfört med 2017, och uppgick till 61,5 miljarder kronor. Den enda del som ökar är den minsta utgiftskategorin, leasing av it, som stigit med cirka 7 procent under samma period.

Det som gör siffrorna extra anmärkningsvärda är att de innebär ett väldigt tydligt trendbrott. Tittar man bakåt så har företagens utgifter för data- och teleutrustning ökat med cirka 29 miljarder kronor jämfört med 2009, vilket är en ökning med cirka 90 procent. Under de senaste fem åren har ökningstakten dessutom tilltagit. Mellan 2009 och 2013 ökade it-utgifterna med drygt 9,6 miljarder kronor, medan ökningen mellan 2014 och 2018 uppgick till cirka 18,2 miljarder kronor. Men helt plötsligt har det alltså tagit stopp, och det rejält med en ganska kraftig nedgång.

Mjukvaran är det som slukar störst andel av it-utgifterna, tjänster borträknat. Den utgiftsposten har också haft en stadig ökning de senaste tio åren, men minskar alltså nu jämfört med året före. Det sker dock inte överallt. Den bransch som köpt mest mjukvara är tillverkningsindustrin, för vilken mjukvaruinvesteringarna ökade med drygt 8 procent jämfört med 2017.

Och även hårdvaran har det motigt. Företagens utgifter för datautrustning var 13,1 miljarder kronor 2018, vilket är en minskning med drygt en miljard kronor jämfört med året innan. Även telekommunikationsutrustning backar, om än i mindre skala. Här landar de totala utgifterna på 10,7 miljarder kronor under 2018.

scb
Foto: SCBFöretagens utgifter för data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, 2009-2018.

Att det är de största företagen, i kategorin 250 anställda eller fler, som står för störst investeringar, torde vara ganska självklart. Totalt utgör dessa företags it-investeringar 66 procent av de totala utgifterna för data- och teleutrustning. Att samma kategori har minskat sina investeringar med drygt 7 procent jämfört med året före påverkar så klart en hel del.

Från SCB:s håll presenterar man bara den rena statistiken. Om man ska försöka förklara nedgången så är det svårt att komma ifrån att det är steget in i den nya molneran som gör att ett gammalt mönster med ständigt ökande it-utgifter nu har brutits. Det är också den förklaring analysföretaget IDC anger som den främsta.

– Tillväxten på hårdvara och mjukvara sker framför allt som molntjänster, och IDC ser att hård- och mjukvara som sålts traditionellt för kundens egna servrar har en ganska låg, men positiv tillväxt med knappt 3 procent årligen generellt, medan molntjänster för hård- och mjukvara ökar, och i vissa segment tagit över från traditionella sätt att köpa, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.

En annan anmärkningsvärd detalj i SCB:s årsrapport är att den totala kakan för it-tjänster också minskar rejält jämfört med 2017. Totalt köpte de svenska företagen it-tjänster för 69 miljarder kronor, och den fördelning mellan internt och externt som SCB gör visar att företagen i högre utsträckning lade pengar på it-tjänster internt inom koncernen. Den delen, köp av it-tjänster internt, har ökat med 8,5 procent.

De branscher som köper mest it-tjänster är handel, som lägger 20,5 miljarder kronor, och tillverkningsindustri, som investerar 12,7 miljarder kronor samt informations- och kommunikationsbranschen, som slantar upp 10 miljarder kronor.

scb
Foto: SCBFöretagens köp av interna och externa it-tjänster, miljoner kronor, 2014 - 2018.

Att den totala marknaden för it-tjänster minskar skulle innebära ett ännu tydligare trendbrott, och framför allt ett trendbrott som kommer väldigt plötsligt. Det är knappast den bilden man får om man tittar på rapporterna från de svenska it-konsultföretagens årsrapporter, som snarare vittnade om en marknad som gick på högvarv 2018.

– SCB:s uppgifter är förvånande. Uppgifter om storleken på marknaden brukar skilja något mellan IDC och SCB, på grund av olika definitioner av de olika kategorierna, men inriktning och tillväxt brukar vara samstämmiga. I det här fallet registrerar SCB en nedgång för både hårdvara, mjukvara och externa it-tjänster, något som vi har svårt att se, säger Martin Sundblad om de siffror som finns i rapporten.

– Företagens köp av externa it-tjänster ser ut att ha gått ner med 15 procent under 2018, vilket vore anmärkningsvärt, och vilket borde ha märkts på marknaden. Vi har haft en stadig tillväxt av it-tjänsters andel av BNP, och har heller inte sett någon indikation från KI eller SCB att den trenden skulle ha brutits.

Läs också: Sverige fjärde hetaste land i Europa för it-investeringar