Lagen om offentlig upphandling, LOU, fungerar allt sämre. På både beställarnas och anbudsgivarnas sidor leder reglerna allt oftare till att absurda situationer uppstår, vilket drabbar båda parter samt samhället som helhet. Detta riskerar i förlängningen att försena, fördyra och försämra digitaliseringen av den offentliga sektorn, något som vore oerhört skadligt för svensk välfärd och sysselsättning. Med några enkla reformer och kulturförändringar kan man dock komma en bra bit på väg mot en sundare situation.

LOU har diskuterats under lång tid och reformerats vid flera tillfällen, senast 2017. Dessvärre kan vi konstatera att problemen med lagen inte har minskat utan snarare förvärrats under de senaste åren. Antalet överprövningar av upphandlingar har ökat, leverantörer tvingas ofta ange orealistiska – ibland negativa – priser för att kunna konkurrera och mycket tid och resurser läggs på att försöka hantera problem med en upphandling istället för att ägnas åt att förbättra kvaliteten på beställningen eller leveransen.

Kraven på beställarna har vuxit

Ett välfungerande upphandlingssystem är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska kunna skaffa sig de produkter och tjänster som behövs. I takt med att de varor och tjänster som upphandlas blivit alltmer komplexa har kraven på beställare vuxit. Detta har ofta lett till att resultaten av genomförda upphandlingar blivit att leveranserna inte haft önskad kvalitet då okvalificerade anbudsgivare har slagit ut bättre lämpade leverantörer. Den problematiska situationen som uppstått i exempelvis turerna kring Apotekstjänst riskerar att upprepas i framtiden om inte åtgärder snabbt vidtas.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Från flera håll rapporteras om kompetensbrist och it-konsulter blir då avgörande för att kunna verkställa digitaliseringen av offentlig sektor. Detta fordrar i sin tur ramavtal. Stora delar av det offentliga Sverige står i dag helt utan centrala resurskonsultavtal för att avropa it-konsulter då ramavtalen för resurskonsulter inom it för region Östra och Norra i Kammarrätten nyligen dömts att helt göras om.

Det är tydligt att LOU inte längre fungerar. Regelverket är så komplext att tillämpningen blir lidande. Inte ens myndigheter som specialiserar sig på upphandling lyckas få till fungerande ramavtal, vilket i sin tur paralyserar viktiga delar av samhället, skapar stora merkostnader samt leder till att redan ansträngda rättsinstanser belastas med onödiga uppgifter.

Efterlyser en diskussion

På lång sikt kommer lagstiftningen att behöva uppdateras för att bättre reflektera de behov och möjligheter som finns i offentlig sektor. På kort sikt efterlyser vi en diskussion kring några åtgärder som skulle kunna sjösättas snabbt och till en relativt låg kostnad.

Reglerna kring åberopande av annans kompetens behöver stramas upp då det blir svårt för beställare att överblicka vad som ska levereras av vem och vilka garantier som kan lämnas för att så sker.

Golvpriser för anbud bör införas och möjliggöras i syfte att förhindra att oseriösa anbud tar sig igenom en utvärdering.

Ramavtal bör kunna upphandlas på kvalitet som enda kriterium, i ett första steg. När kvalitet som hygienfaktor är utrett kan anbudsgivare i ett nästa steg konkurrera på pris.

Kraven på leverantörernas förmåga att leverera bör förtydligas och i många fall skärpas, även i detta fall för att på ett så tidigt stadium som möjligt sortera bort okvalificerade leverantörer.

Systemet för att lämna referenser bör ses över och förstärkas på ett sätt som gör att leverantörerna ger mer trovärdiga och tydliga försäkringar kring den egna kapaciteten att leverera.

Vi på Cybercom är redo att delta i arbetet, både inom vår egen bransch och med andra branscher, för att skapa en modern, transparent och hållbar lagstiftning och kultur kring offentliga upphandlingar.

Niklas Flyborg
Vd på Cybercom Group