Att GDPR leder till huvudbry bland många organisationer beror delvis på att regelverket, till skillnad från många andra, inte fokuserar på en specifik del eller ett visst område inom en verksamhet. Tvärtemot påverkar det allt från hur vi upprättar avtal till marknadsföring och försäljning. Inför att GDPR skulle träda i kraft i maj 2018 fanns ett stort fokus på att under kort tid ta fram nödvändiga styrdokument och förslag till processer för hur det kan användas.

Stora konsultföretag gick in som cykloner i verksamheternas GDPR-projekt, men tog sig inte tid att förankra det arbete som gjordes i tillräckligt stor utsträckning. Organisationerna blev ensamma kvar med att omsätta det i praktiken, och att tillämpa förslagen inom ramen för helt nya roller och funktioner som inte funnits tidigare. Och då till en kraftigt urholkad budget.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Många organisationer är nu missnöjda med resultatet, och upplever en brist på kunskap, effektivitet och kontroll. Införandeprojekt som en konsultprodukt i stora konsultteam kan vara effektivt på kort sikt, men blev i detta fall ineffektivt på längre sikt eftersom organisationerna inte blivit involverade under projektens gång. Många av projekten slutade dessutom med att nyckelresurser inom organisationer valde att lämna sina roller för att istället börja jobba hos de anlitade konsultbolagen. Detta har i sin tur bidragit till att organisationer ytterligare förlorat snarare än byggt upp värdefull kompetens.

Eftersom organisationerna inte vill kompromissa med enskildas skydd av personuppgifter och därmed grundläggande rättigheter måste de nu göra förnyade satsningar på GDPR utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Detta kräver en bred och djup verksamhetsförståelse med fokus på att säkerställa affärsnytta. Konsultuppdrag ska ske i samverkan med kunder, inte på bekostnad av dem. Och i detta fall inte genom att riskera enskilda människors skydd av personuppgifter.

Lisa Wrangenberg, vd på MUM Compliance