Att öka den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI är ett av uppdragen som ligger på Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Och nu har myndigheten släppt en rapport där man tillsammans med managementkonsulten McKinsey tagit fram en modell för nyttoanalys för att beräkna den potential som den nuvarande AI-tekniken har.

Och slutsatsen blir att potentialen är enorm. Totalt beräknas det ekonomiska värdet hamna på runt 140 miljarder kronor per år, motsvarande sex procent av den offentliga sektorns totala utgifter.

Högre produktivitet, ökade intäkter och minskade utbetalningar ger ett värde på 106 miljarder kronor som tillfaller offentlig sektor och 34 miljarder som tillfaller andra aktörer – som företag och arbetstagare – som en direkt följd av de åtgärder som gjorts i offentlig förvaltning enligt beräkningen som gjorts.

Betalar sig inom många områden

Och även om det skulle kräva stora investeringar så ”framstår det som troligt att investeringarna skulle betala sig inom många områden, både i form av direkta ekonomiska, indirekta ekonomiska och rent kvalitativa vinster”.

Störst ekonomisk nytta kan det ge i administrativa stödprocesser – exempelvis finns det stor potential i AI-verktyg för ekonomihantering, HR, juridik, schemaläggning och dokumenthantering där man räknar med att värdet kan uppgå till 31 miljarder kronor för hela den offentliga förvaltningen.

I rapporten pekas dock också på att det finns en osäkerhet i makroekonomiska beräkningar och att ”de faktiska utfallen om fem, tio eller femton år, kan bli såväl högre som lägre än de här kalkylerade”.

Pekar också på utmaningar

Samtidigt anses Sverige ha goda förutsättningar att tillvara ta AI med en generellt hög utbildningsnivå och relativt hög digitaliseringsmognad. Men i rapporten pekas också på utmaningar som systematisk hantering av säkerhet och etik.

För att lyckas gäller det att skapa bättre förutsättningar på sju områden enligt Digg och listar: tydligare styrning och ledning, ändamålsenlig rättsutveckling, bättre förutsättningar för kompetensförsörjning, gemensamt kompetens- och leveransstöd vid praktisk tillämpning, gemensam digital infrastruktur (teknik och data), data som strategisk resurs och ekosystem för samarbete och innovation.

Läs också:
Det här är AI och så funkar det
Här är Finlands AI-julklapp till EU och världen