När samhället är i kris är det särskilt viktigt att information når ut brett. Alla människor har rätt till information, speciellt när det gäller liv och hälsa. Ändå har många aktörer som bedriver allmän krisinformation stora brister i tillgängligheten i sina digitala kanaler, enligt våra slutsatser. 15 procent av den svenska befolkningen har en funktionsnedsättning och därmed krav på digital tillgänglighet. Och aldrig har betydelsen av det varit starkare än under pågående kris.

Webbtillgänglighetsdirektivet, eller lag om tillgänglighet till digital offentlig service som lagen heter i Sverige, började gälla i september 2018. Lagen ställer krav på att organisationer som till största delen finansieras, leds eller drivs av stat, region eller kommun är tillgängliga på webben. I klartext betyder det att personer som har svårigheter att se, höra, läsa, styra datorn, förstå information och liknande har samma rätt till kris- och vårdinformation som alla andra.

Vi har låtit personer med funktionsnedsättningar testa gränssnitt och hittat dåliga kontraster som gör texten svår att läsa för personer med nedsatt syn eller färgseende, felaktig uppmärkning av objekt som gör att personer som använder hjälpmedel utestängs från informationen, dålig formatering som gör innehållet svårläst och mycket annat.

Det är de stora riskgrupperna som drabbas hårdast: äldre har ofta sämre syn, hörsel och motorik och därmed större behov av tillgänglighet. Många personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder tillhör riskgrupper på grund av nedsatt immunförsvar, andningssvårigheter eller diabetes. Att den digitala informationen kan användas av alla borde vara en självklarhet och är alltså även lagstadgat. Men under en pandemi förväntas vi dessutom förlita oss i hög utsträckning på digitala kanaler, vilket gör den bristande tillgängligheten ännu mer problematisk.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

I grunden handlar det om att följa en teknisk standard vad gäller kod, design och innehåll. Genom att fokusera på dessa krav kan man säkerställa att alla människor, oavsett förmåga, kan ta till sig informationen på lika villkor med alla andra. Just nu borde det vara förhållandevis lätt att få fokus på (och resurser till) effektiv kommunikation.

Att det ska gå fort och är högt tryck på informationsavdelningarna kan inte få stå i vägen för att informationen når ut till de som kanske allra bäst behöver den. I synnerhet inte i dessa tider.

Susanna Laurin
Forsknings- och innovationschef, Funka