I fredags var det borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt där Digital Inn försökte komma överens om en rekonstruktion.

Men såväl den största borgenären Ingram Micro som Skatteverket och fastighetsägarna bakom kedjans butiker i Stockholm underkände Digital Inns plan.

Digital Inns förhoppning var att få till stånd ett ackord där oprioriterade borgenärer får betalning för 25 procent av sina fordringar. Kedjans totala skuld uppgår för närvarande till 63,9 miljoner kronor.

Från Ingram Micro och Ingram Micro Mobility, som har fordringar på över 40 miljoner kronor, var budskapet tydligt. Det finns ingen tro på att Digital Inn kommer få igång verksamheten igen. Ett tungt vägande skäl är att kedjan på grund av alla ekonomiska problem inte längre har kvar sitt avtal med Apple, vilket får anses vara en ganska viktig detalj om man ska sälja Apple-produkter.

”Beroende av Appleprodukter”

“Ingram Micro AB och Ingram Micro Mobility AB:s inställning är att Digital Inn inte har förutsättningar för en fortsatt verksamhet varför bolagen motsätter sig en fortsatt rekonstruktion. En anledning är att
affärsverksamheten är beroende av Appleprodukter. Digital Inn har förlorat sitt Appleavtal. Det är inte i bolagens intresse att företagsrekonstruktionen fortsätter”, sammanfattas Ingram Micros inställning i tingsrättens beslut.

Skatteverket, som har fordringar på 8,9 miljoner kronor, motsatte sig också planer på fortsatt rekonstruktion. Samma besked kom från Brf Vargen, som har fordringar på 4,4 miljoner kronor och Fastighets AB S-Borg, vars fordringar är på 1,6 miljoner kronor.

“Bostadsrättsföreningen Vargen 8 har fordringar på obetalda hyror sedan 2019 och motsätter sig en fortsatt rekonstruktion. Det framstår som att bolaget för närvarande inte har några intäkter och att det är oklart hur intäkter ska kunna genereras i framtiden”, sammanfattas bostadsrättsföreningens hållning.

Ägaren Ambias representanter tror dock fortfarande på rekonstruktionsplanen, vilket motiveras på följande sätt:

“Digital Inns avtal med Apple är avslutat men att Digital Inn Sweden AB, ett annat bolag inom koncernen, tagit över avtalet. Digital Inn AB kan därmed fortsätta sin verksamhet”, säger bolagets representant och uppger att han har svårt att förstå varför Digital Inn AB inte varit lönsamt.

“Bolaget har många kostnader som han inte vet vad de avser. Om Digital Inn AB minskar onödiga kostnader borde bolaget generera vinst”, fortsätter han.

Rekonstruktionen ska upphöra

Men det faktum att de största borgenärerna motsatte sig fortsatt rekonstruktion ligger också till grund för tingsrättens slutgiltiga beslut om att rekonstruktionen ska upphöra.

“Det kan konstateras att bolagets verksamhet under lång tid har varit olönsam och att bolagets huvudleverantör nu har ställt in leveranserna. Enligt den preliminära rekonstruktionsplan som presenterats har bolaget för avsikt att göra en grundlig genomgång av bolagets verksamhet och minska kostnaderna. Vidare ska medel tillskjutas från de ägare som tog över bolaget 2019. Någon mer konkret redogörelse för hur verksamheten ska göras lönsam har dock inte lagts fram”, skriver Stockholms tingsrätt i beslutet och konstaterar vidare:

“Med beaktande av vad som framkommit framstår bolagets möjlighet till framtida lönsam verksamhet som alltför osäker för att syftet med företagsrekonstruktionen ska kunna antas bli uppnått. Eftersom det saknas förutsättningar för fortsatt företagsrekonstruktion ska den upphöra”.

Digital Inn och Ambia har nu fram tills den 29 april på sig att lämna in ett överklagande till Svea hovrätt.

Läs också:
Så stora är Digital Inns skulder – Ingram Micro hårdast drabbat
Krisande Digital Inn får hård kritik: ”Det är lurendrejeri”