Vi har tidigare rapporterat om Googles stora planer i Horndal i Avesta kommun. Men den ansökan om miljötillstånd som Googles bolag DSC International har lämnat in till Mark- och miljödomstolen får nu bassning av Länsstyrelsen Dalarna. Det skriver Avesta Tidning.

Som det är idag beviljar Länsstyrelsen inte miljötillstånd för Googles datacenter i Horndal. För att få godkänt kräver Länsstyrelsen ytterligare utredning på 17 olika punkter. Det rör sig bland annat om hur planen ser ut för restvärme och vattenanvändning. Mark- och miljödomstolen har därför begärt kompletteringar i ärendet utifrån synpunkter som kommit in från sak- och markägare.

Avesta Tidning redogör noggrant för de nedslag som görs på ansökan. När det gäller överskottsenergin och restvärmen vill Länsstyrelsen ha specificerat hur mycket av överskottsenergin som kommer att tas tillvara och hur mycket som kommer att släppas ut i vatten och luft. Myndigheten anser dessutom att fler åtgärder kan vara möjliga, och påpekar att det exempelvis saknas uppgifter om huruvida Google har sett över möjligheten att ansluta anläggningen till det lokala fjärrvärmenätet eller inte.

Påverkar sjöns strandmiljöer

Ett annat ifrågasättande från Länsstyrelsen gäller planerna på kylvatten från olika sjöar. Här pekar man på sjön Rossen, som enligt Googles ansökan ska användas under uppbyggnadsfasen av datacentret, samt som reserv när det är på plats om ledningarna till det då ordinarie kylvattenuttaget i Bysjön havererar. Frågan gäller dels hur ett vattenuttag kommer att påverka Rossens vattennivåer och hur en sänkning av vattenytan skulle påverka sjöns strandmiljöer.

Men man pekar även på att en förändrad flödessituation kommer att påverka de vattenkraftverk som finns vid Årängsån samt utspädningen av utsläpp av avloppsvatten från avloppsreningsverket i Horndal.

revlummer
Revlummer.

Ett besked efterfrågas hur ofta det kan antas bli aktuellt att använda sjön Rossen som reservvattenuttag, och en redovisning om alternativt kylvatten efterfrågas också, exempelvis en extra vattenledning från Dalälven.

Länsstyrelsen vill också ha svar på vilka kemiska produkter som planeras att användas i kylvattnet eftersom det inte framgår av Googles ansökan.

En annan punkt gäller Natura 2000-området Bysjöholmarna-Fullsta och hur det påverkas av det planerade vattenuttaget och ämnen som tillförs. Här pekar Länsstyrelsen på ett flertal biotopskyddade diken som kommer att beröras av den ledning för kylvatten som ska dras mellan Näs och Horndal. Här behövs en specifikation för hur många diken som kommer att beröras. Samt hur det kommer att påverka områdets fridlysta arter, som olika fläcknycklar och revlummer.

Ska drivas med diesel

En annan väsentlig punkt där Google behöver vara tydligare i sina planer är de reservkraftsgeneratorer som ska finnas vid datacentret. Enligt planen ska de drivas med diesel. Här efterlyser Länsstyrelsen en utredning av om de istället kan drivas med fossilfritt bränsle, helt eller åtminstone delvis. Dessutom vill man ha mer beskrivet om hur man tänker med generatorernas skorstenar.

Buller är också en risk som behöver utredas bättre. Enligt ansökan kommer Naturvårdsverkets riktvärden överskrivas nattetid vid nöddrift med den ljuddämpningen som nu valts. Men nöddrift kommer enligt bolaget att ske så pass sällan att överskridanden bör ses som rimligt. Men Länsstyrelsen vill se att man tar med effektivare ljuddämpning i beräkningarna också. I dagsläget kan man inte ta ställning till om bolaget uppfyller kravet på bästa möjliga teknik.

Länsstyrelsen Dalarna påtalar att om Mark- och miljödomstolen ändå väljer att bevilja tillstånd så ska tillståndet villkoras och innefatta prövotidsredovisningar. Dessutom måste domstolen ta ställning till om det krävs ett Natura 2000-tillstånd.

Det Googleägda bolaget som gjort ansökan, DSC International, har nu fram till 1 juni på sig att komplettera med de efterfrågade uppgifterna.

Läs också:
Google-feber i Avesta – kommunen rustar för jättens intåg
Googles planer i Dalarna klarnar – it-jätten vill bygga stort