Den av regeringen tillsatta utredningen kring hur myndigheter kan använda sig av molntjänster pågår för fullt och efter sommaren ska ett första utlåtande presenteras. Hela samhällets beroende av en väl fungerande it-infrastruktur har inte minst blivit tydlig under den pågående pandemin, där såväl privat- som offentlig sektor är helt beroende av att kunna fortsätta att bedriva sina verksamheter i virtuell form.

Bakgrunden till utredningen, som ju diskuterats flitigt i detta forum, är att de amerikanska molntjänster som ofta används inte är kompatibla med svensk lagstiftning kring dataskydd och integritet och kan utgöra ett rent säkerhetshot mot svenska medborgare och intressen. Regeringen och utredningen bör se mycket allvarligt på situationen och ändra sitt förhållningssätt till att stora mängder skyddsvärda data görs tillgänglig för främmande makt.

Vi är mycket bekymrade, eftersom frågan hittills inte tagits på tillräckligt stort allvar från lagstiftarens sida och vill som en partsinlaga till den pågående utredningen därför peka på tre viktiga aspekter kring varför Sverige i högre utsträckning bör värna sin digitala suveränitet.

För det första; de dataskyddslagar vi har i Sverige och Europa utgår från individens rätt att kunna skydda sin personliga integritet, en väldigt viktig grundbult i det svenska samhället och dess myndighetsutövning. Bortser statens utövare från detta, skadar det både demokratin och lagstiftningen vilket riskerar att minska medborgarnas tilltro till dessa.  Sverige och EU har investerat mycket i att bygga juridiska ramverk kring digitaliseringen, exempelvis GDPR. Om utredningen fortsätter att hitta tolkningar av våra lagar för att kunna tillmötesgå de amerikanska leverantörerna, är det ett stort misslyckande.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

För det andra ligger det i nationens intresse att ha kontroll över den digitala infrastrukturen på samma sätt som med annan livsnödvändig infrastruktur. Den digitala infrastrukturen är nödvändig för att samhället ska fungera. I en värld där nationerna sätter sina egna intressen i första rummet, är det en stor säkerhetsrisk att använda sig nästan uteslutande av utomeuropeiska leverantörer. En enkel parallell är hur vi historiskt resonerat kring försvarsindustrin eller till den nu pågående översynen av beredskapslagren av livsmedelsförsörjning och utrustning till vården. Vi måste kunna stå på egna ben!

För det tredje anser vi att Sverige måste investera mer i egen digital infrastruktur för att stödja digital innovation och transformation på alla områden i samhället. Under 90- och 00-talet blev vi en världsledare på telekomutrustning, något som inte hade varit möjligt utan statens tidiga investeringar i det svenska mobilnätet. I takt med att digitaliseringen fortsätter är det viktigt att de lösningar som vi bygger idag måste kunna anpassas för att fungera imorgon, inte minst när skattemedel används. Utgångspunkten måste vara att alla myndigheter såväl som företag ska kunna dra nytta av de investeringar som staten gör i digitala tjänster. Därför behövs en större mångfald av leverantörer där ledordet är öppenhet.

I Sverige finns både kompetens och resurser att tillhandahålla lösningar för offentlig sektor som svarar upp mot alla de kriterier vi nämner ovan. Vi representerar ett kluster av svenska innovatörer på området, som lagt mycket kraft på att utveckla lösningar för den svenska marknadens behov. Vi menar inte att alla alternativ måste vara svenska, men vi behöver åtminstone en offentlig sektor som ger svenska bolag möjligheten att konkurrera på lika villkor som våra amerikanska motsvarigheter. Att det dessutom gynnar svensk innovation, företagande och inte minst svenska arbetstillfällen blir en välkommen bonus som kommer hela samhället till del.

Johan Christenson, vd och grundare City Network
Charlotte Darth, vd Binero Group
Joakim Öhman, vd och grundare Elastx
Fredric Wallsten, vd och grundare Safespring