Nu har Länsstyrelsen Gävleborg sagt sitt angående den eventuella påverkan Microsofts datacenterbygge i Stackbo har på enskilda brunnar. Att it-jätten är skyldig till de sinande brunnarna är klart, men myndigheten pekar också på naturliga orsaker.

Microsoft får ett föreläggande från myndigheten, där man ska vidta två åtgärder. Dessutom ska Microsoft betala 8 000 kronor för den tillsyn som länsstyrelsen har utfört i ärendet.

De två åtgärderna består i att Microsoft ska inkomma med en ansökan om tillstånd i efterhand för den bortledning av grundvatten som skett under 2020 års arbete med den dagvattendamm som finns på den aktuella fastigheten. Ansökan ska vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Huruvida dagens beslut överklagas eller ej återstår att se.

Den andra åtgärden blir att ta fram ett förslag till kontrollprogram, som ska ”ta reda på i vilken omfattning bortledning av grundvatten sker i dräneringar runt byggnader och ledningsgravar vid anläggningsområdet för datahallarna samt den anlagda dagvattendammen”. Kontrollprogrammet bör även innefatta en regelbunden mätning av grundvattennivåerna vid anläggningsområdet. Microsofts förslag till kontrollprogram ska redovisas till Länsstyrelsen Gävleborg senast den 1 januari.

Microsoft har, enligt länsstyrelsen, schaktat och pumpat bort vatten på tre platser vid Stackbo som kan ha påverkat grundvattnet i närområdet. Det rör sig dels om platsen där datahallen byggs och två dagvattendammar.

Sinande brunnar

De boende i området har märkt att deras brunnar har sinat. Frågan är hur pass mycket det påverkats av grundvattennivåerna. Där finns svaren både i naturliga orsaker och via påverkan från Microsoft. Länsstyrelsens bedömning är till exempel att det låga flödet i den närliggande bäcken berott på naturliga orsaker.

”Länsstyrelsen har under sommaren och hösten (innan regnen i oktober) fått information och klagomål på låga vattennivåer i sjöar och lågt flöde i vattendrag. Länsstyrelsen kan inte se att bolaget skulle ha någon skuld i att vattenflödet i Valsjöbäcken varit extremt lågt då deras verksamhet inte nämnvärt kan påverka flödet i bäcken”.

Däremot bedömer man att Microsofts verksamhet kan ha haft inverkan på de närliggande brunnarna. I det fallet rör det sig främst om påverkan från arbetet med en dagvattendamm. Och dessutom bedöms Microsofts verksamhet i Stackbo kunna ha en påverkan på grundvattnet på sikt.

”Det är då inte enbart bortledning av grundvatten som påverkar. Det handlar även om alla förändringar av marken som skett och sker med nya vägar, diken, byggnader och hårdgjorda ytor. Det ingår dock inte i länsstyrelsens tillsyn”, skriver länsstyrelsen i sin motivering.

Läs även: Sinande brunnar hotar Microsofts datacenterbygge i Gävle