Den nordiska konsultjätten Tietoevry meddelar idag, i samband med sin kvartalsrapport, att man avser att fortsätta skära i personalstyrkan. Bolaget räknar med att de planerade åtgärderna beräknas påverka som mest 300 roller, varav upp till 150 i Sverige och upp till 150 i Norge.

Det här inte första gången som bolaget skär ner efter sammanslagningen. Den nya neddragningen förklaras med att man behöver ”anpassa kapaciteten, minska överlappande och administrativa roller, öka automatiseringen och ytterligare utnyttja den globala leveransmodellen”. Inte minst pekar man på den förändrade efterfrågan som just nu råder på marknaden, där man går från traditionella infrastrukturtjänster till rådgivande molntjänster. Dessutom hänvisar man till förlorade kontrakt före tiden för samgåendet.

De fackliga förhandlingar som redan har inletts i de båda länderna ska, enligt bolaget, genomföras i enlighet med respektive lands lagstiftning och praxis och förväntas vara avslutade i slutet av tredje kvartalet.

– Det pågår en allt snabbare förändring på marknaden som skapar goda möjligheter för oss att bidra till våra kunders molntransformation. Vi måste därför också anpassa oss till förändringarna på marknaden och den ökade prispressen inom traditionella infrastrukturtjänster, säger Johan Torstensson, som är ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra om de tjänster som berörs och konstaterar att det inte nödvändigt vis innebär att alla tvingas lämna bolaget.

– Nu planerar vi åtgärder för att omfördela vår kostnadsbas. Vi kommer att göra allt vi kan för att stötta de medarbetarna som berörs av detta och minimera de utmaningar som detta medför för dem. Vi gör det genom att försöka identifiera nya möjligheter i andra delar av företaget och givetvis alltid sträva efter att vinna nya uppdrag.