Under 2010 skickades i snitt 139 sms per person och månad – tio år senare var det nere i 44. Våra kommunikationsvanor har förändrats konstaterade inrikesminister Mikael Damberg vid en pressträff.

Och det är också skälet till att regeringen imorgon ska fatta beslut om att ge en utredare uppdraget att se över hur datalagringslagstiftningen kan moderniseras så att polisen för brottsbekämpning kan komma åt de kommunikationskanaler som vi använder i dag.

– Teknikutvecklingen går snabbt, säger Mikael Damberg.

Han pekar på att vi i dag framför allt använder operatörsoberoende datakommunikationstjänster som Imessage. Messenger och Whatsapp och de omfattas inte av reglerna för datalagring och därför är det angeläget att regelverket ses över.

Utredningen ska ta ställning till om datalagringsregleringen kan moderniseras så att den här typen av tjänster omfattas och analysera vilka möjligheter som finns efter att EU-domstolen kommit med nya avgöranden.

Mikael Damberg konstaterade att få länder har den här typen av reglering i dag och att han är stolt över att Sverige går i täten i Europa.

Stater har traditionellt sett bara rätt att komma åt sådant som finns på det egna territoriet. Men eftersom informationen idag lagras på olika ställen och utan hänsyn till nationsgränser så är det ofta oklart var den lagras fysiskt.

Utredaren ska därför också titta på om de brottsbekämpande myndigheternas ska få större möjlighet att få tillgång till elektronisk information på andra grunder än enbart var den lagras. Flera andra länder ska ha gjort tolkningar som ger deras myndigheter större tillgång till information enligt Mikael Damberg.

Utredningen ska vara klar i februari 2023.