AI-teknik blir ett allt vanligare verktyg i skogsavverkningen. Vi har tidigare skrivit om hur bolaget Biometria har tagit fram en AI-lösning som automatiskt ska kunna bestämma virkestravars volym, i samarbete med Forefront Consulting och Microsoft. Ett annat exempel på skogs-AI är en karta från Skogsstyrelsen som ska hålla koll på den skadliga granbarkborren.

Nu har Biometrias produkt, som fått namnet Asta, vilket är förkortning av AI-stödd travmätning, fått godkänt och ska börja användas skarpt. Förhoppningen är att kombinationen av bilder på virkestravar och data från skogsmaskiner och viktdata från fordonsvåg, som Asta baseras på, ska bidra till sänkta kostnader för virkesmätning.

– I denna leverans har vi använt oss av det neurala nätverk för bildanalys som vi tidigare tagit fram och kombinerat det med fler egenskaper hos traven. Med denna input har vi utvecklat och tränat ett ytterligare neuralt nätverk i syfte att bestämma travens volym, säger Linda Åstrand chef för affärsenheten Mitt på Forefront om hur systemet tagits fram.

− Det har varit ett viktigt mål att hitta ett sätt att återanvända information som fångats tidigare i värdekedjan. Skogsmaskinens information om bland annat det avverkade sortimentets medeldiameter och medellängd görs tillgängligt för AI-lösningen vid mätningstillfället när virket når industrin, säger Tanja Keisu, ansvarig för Biometria Labs.

Sedan mars har man kört systemet i en utvärderingsfas, parallellt med ordinarie mätning. Och resultatet visar att AI-modellen presterar lika bra, eller till och med något bättre än virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av volymen. Det sista hindret, att få Asta typgodkänd av Virkesmätningskontroll, är nu undanröjt så att den kan användas skarpt.

− Asta är i ett första steg godkänd för barrmassaved, lövmassaved och tallsågtimmer. Men resultaten ser lovande ut även för gransågtimmer och granmassaved. Med Asta kan vi hjälpa våra kunder att sänka kostnaderna för virkesmätning, säger Tanja Keisu.

Det är nu under de kommande veckorna som det kommer köras skarpt på de första mottagningsplatserna. I alla affärer som omfattas av virkesmätningslagen kommer man säkerställa att det finns kvalitetssäkrade skördare för att inmätning ska ske med hjälp av AI-lösningen. Biometrias fjärrmätare kommer också att övervaka och godkänna resultatet men ambitionen är att snart gå över till ett helt automatiskt genomförande av mätningen.