Regeringen vill göra skrivningen i regeringsformen som reglerar vad som krävs för att ett regeringsbeslut ska anses gälla mer teknikneutral. I dag krävs att besluten skrivs under med papper och penna av statsministern eller någon annan minister å regeringens vägnar,

I en ny proposition föreslås därför att även andra sätt att expediera dem ska tillåtas vilket öppnar för en digital hantering.

Regeringen skriver i propositionen att Sveriges mål i digitaliseringspolitiken är att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att man också gjort bedömningen att digitalt ska vara förstahandsvalet inom statsförvaltningen,

Men regeringen och regeringskansliet hanterar i dag regeringsärenden i huvudsak manuellt. I rapporten Digital hantering av regeringsärenden som Statsrådsberedningen gjort framhålls att en digital hantering kan leda till större enhetlighet för beslut, effektiviserad administration och kontroll, bättre överblick och förbättrad möjlighet till uppföljning av ärenden samt minskas risk ör fel i beslut och protokoll.

När nu regeringskansliet utvecklar sina arbetsformer så står den manuella hanteringen av regeringsbeslut i vägen för en övergång till ett digitalt arbetssätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.