Senast den 1 februari måste Bahnhof lämna in de abonnemangsuppgifter som Polisen begär – något som operatören hittills underlåtit att göra när det saknas så kallat portnummer. Det slår Post- och telestyrelsen, PTS, fast i ett föreläggande.

Om inte ska företaget betala ett vite på fem miljoner kronor för att man inte följer datalagringslagen.

Bahnhof måste också se till att rutiner för att lämna ut sådana uppgifter.

Av PTS föreläggande framgår att Bahnhof anser att den typ av massinhämtning av abonnentuppgifter som Polismyndigheten vill genomföra inte är förenligt med svensk lag och EU-rätten.

När det gäller just förfrågningar där Polisen saknar portnummer anser Bahnhof att det kan resultera i att man måste lämna ut hundratals abonnentuppgifter. När förfrågan innehållit kompletterande portnummer har man aldrig vägrat en förfrågan,

Men PTS slår fast att agerandet strider mot lagen och att Bahnhof måste lämna ut de uppgifter om abonnemang som begärs ut av Polisen ska lämnas ut även om portnummer saknas i förfrågan.

Artikeln är ändrad – vitet ska bara betalas om Bahnhof inte lämnar ut uppgifterna.