Diggs regeringsuppdrag, att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för utbyte av data, är bra. Att göra det enklare för offentliga Sverige att dela information kommer att öka servicen för medborgarna, minska klyftorna och i slutändan skapa ett bättre samhälle. Men att bara tillgängliggöra datan är inte svaret på den stora problematiken som är skenande kostnader och brist på kompetens.

Idag lägger varje region, kommun och myndighet mycket tid och stora summor på att utveckla nya digitala tjänster. Detta i en marknad där det råder brist på utvecklare vilket driver på löner och konsultarvoden för den här kompetensen. Det är inte långsiktigt hållbart för vare sig innovationstakten eller för skattebetalarna. Istället borde alla offentliga organ jobba efter delningsekonomins principer kring innovation och utveckling. Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar borde därför utöka uppdraget för Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till att även skapa en plats där hela offentliga Sverige kan dela och återanvända digitala tjänster som löser våra samhällsutmaningar.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Förutom att använda skattemedel effektivt så sker det flera andra saker som just nu driver på behovet av en nationell samordning kring utveckling och innovation. Rysslands krig mot Ukraina visar tyvärr på det självklara, att vi inom Europa måste öka vår självförsörjandegrad på många områden och det borde även inkludera digitaliseringen av samhällskritiska tjänster och inte minst även på grund av de legala utmaningarna med att använda utomeuropeiska alternativ. Vi står dessutom inför en stor kompetensbrist där Tech Sweden pekat på att det kommer saknas 70 000 ingenjörer 2024. Med andra ord, vi måste alla jobba tillsammans för att utveckla nya och innovativa tjänster som löser samhällsproblemen.

Det finns flera initiativ. Exempelvis EU:s fokus på att använda öppen källkod i utvecklingen av offentliga tjänster. En tjänst som är byggd på öppen källkod kan enkelt återanvändas och anpassas av en annan användare eftersom hela bruksanvisningen ligger öppen för alla. Samverkansgruppen för myndigheter, Esam, som ska underlätta för både medborgare och företag att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och den ideella föreningen Sambruk där många kommuner delar både erfarenheter och tjänster, är andra exempel. Men vad som nu krävs är ett helhetsgrepp kring frågan om delning och samverkan.

Nyligen har regeringen gett Digg ett utökat uppdrag för att se hur data kan delas och användas över myndigheter och kommuner. Uppdraget, som ska rapporteras till regeringen i januari 2023, ger en av förutsättningarna för att digitalisera Sverige och skapa bättre medborgartjänster. Men för att komma till rätta med de stora utmaningarna behöver uppdraget breddas till att även inkludera både delning och återvinning kring utveckling av digitala tjänster på en gemensam nationell plattform.

Det är först när vi har smarta digitala medborgartjänster som vi kan maximera nytta av den gemensamma datan. Dessutom skulle en sådan plattform kunna fungera som en resurspool där offentliga Sverige kan utbyta erfarenheter och utveckla nya tjänster i samverkan med sina leverantörer. På så sätt drar vi även maximal nytta av vår gemensamma kunskapsbank, utvecklar den och skapar förutsättningar för framväxten av fler svenska företag inom digital utveckling där Sverige dessutom skulle kunna bli ledande.

Fredrik Svensson, chef för affärsutveckling på Redpill Linpro