Förra veckan offentliggjordes Riksrevisionens rapport där regeringens sänkning av energiskatten för datacenter 2017 granskats – resultatet en tydlig bakläxa. Bland annat villkorade inte regeringen att en skattelättnad enbart skulle kunna ske om bolaget även genomförde flera insatser för att öka energieffektiviteten, detta trots att vetskapen om att datacenter är stora energiskonsumenter är välkänd. Riksrevisionen efterlyser tydligare koppling mellan näringslivspolitiska och energipolitiska mål. Med energikrisen i Europa kunde tajmingen för rapporten inte varit bättre. Och i dagarna framkom det att finansdepartementet avser stoppa ”elrabatten” helt. Det är inte rätt väg att gå varken för klimatet eller för Sveriges konkurrenskraft!

Datacenterbranschen i Sverige växer, och Energimyndigheten bedömer att datahallar kommer att stå för omkring 20 procent av den ökade elanvändningen de kommande tio åren. Men allt fler delar av samhälle och näringsliv förlitar sig på datakraft från datacenter. Datacentrens stabilitet och effektivitet är alltså inte bara en nischfråga utan dessutom en central del i digitaliseringsinfrastrukturen. Därför är det rimligt att systemet med en skattesats jämförbar med traditionell basindustri behålls. Motsatsen skulle leda till att färre datacenter expanderar i landet vilket leder till en betydligt sämre digital infrastruktur och mindre datakraft för Sveriges digitalisering.

Vi är många i branschen i Sverige som påpekat att skattelättnaden borde ha villkorats från början. Tillträdande regeringen måste ta till sig av kritiken och ställa hårdare krav på branschen, istället för att bara stoppa hela satsningen. För oss som erbjuder samlokaliserade datahallar med återvinning av värme är skattesubventionen ett ytterligare incitament för att öka energieffektiviteten. Samlokaliserade datahallar är redan idag en reell energieffektivisering, då det möjliggör att lägga ner gamla energislukande datahallar, och i stället nyttja toppmoderna anläggningar som ger högst möjliga output per kilowattimme där exempelvis vår överskottsenergi återförs till fjärrvärmenätet. Att ta bort skattesubventionen och därmed straffa energieffektiva datacenter, leder till färre etableringar vilket i sin tur innebär att vi är fast i gammal och för klimatet dålig infrastruktur. 

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Vad är då vägen framåt när energikrisen är ett faktum? Branschen måste fortsätta att ta sitt ansvar för en hållbar elanvändning genom att investera i energieffektivast möjliga teknik. Samtidigt bör gamla datacenter fasas ut. Återvinning av spillvärme från datacentren måste vara en del i hela ekosystemet av elförbrukning. Men för att få riktig fart på den här utvecklingen är det som Riksrevisionen pekar på hög tid för politiken att sätta press eller ge incitament för en mer hållbar framtid.

Det behövs ett politiskt helhetsgrepp som tar hänsyn till bland annat el- och hållbarhetsaspekter, med tydliga riktlinjer för vilka förväntningar som finns för hållbar tillväxt. Och eftersom elmarknaden i Europa är gemensam vad gäller tillgång och efterfrågan, så är det rimligt att datacenter fortsätter att byggas på våra nordliga breddgrader där den naturliga kylan totalt sett minskar energiåtgången. Därvidlag är en skattesubvention också rimlig för att stimulera fler etableringar här, sett till hela den europeiska energimarknadens resurser.

Ett helhetsgrepp om datacenterbranschens utveckling måste omfatta såväl energiproduktion och nätutbyggnad som markanvisning i storstadsregionerna för att göra branschen till en naturlig del av samhället. Först då kan vi på allvar dra åt samma håll för en energieffektiv utveckling av datacenterbranschen i Sverige, och i förlängningen, en hållbar digitalisering av Sverige.

E Magnús Kristinsson, vd på Atnorth