Under året har branschorganisationen Tågföretagen flera gånger gått ut och varnat för att det nya det nya planeringssystem som Trafikverket ska sjösätta den 11 december har allvarliga brister.

Arbetet med systemet MPK, som står för marknadsanpassad kapacitetsplanering, har pågått sedan 2014 och kostnaden ligger på ungefär 1,4 miljarder kronor.

Branschen har framfört sin oro i flera mejl och begärt möten med Trafikverket för att bli mer involverade och få mer information – något som man inte lyckats med enligt Lina Lagerroth, näringslivsexpert på branschorganisationen Tågföretagen.

– Vi har under en längre tid försökt kroka arm och framföra att även om Trafikverket byter ett system som är deras så påverkar det alla våra system nedströms utan att vi får ta del av specifikationer, processer, risk- och konsekvensanalyser. Och det har vi inte känt att vi fått någon förståelse för, säger hon.

Räknar med störningar

SJ tror inte längre att störningar i tågtrafiken kan undvikas – det har gått för långt. Och man ställer sig frågande till att Trafikverket inte lyssnat på den oro som framförts sedan i våras.

– De har inte tagit emot våra signaler som vi förväntat oss och ser heller inte på det med samma oro som vi, säger presschefen Tobbe Lundell.

I början var förhoppningen hos SJ att införandet av MPK skulle skjutas upp eller åtminstone att det skulle diskuteras – men nu handlar det mer om att få Trafikverket att ta ansvar.

– Införandet har kommit så långt att det inte längre går att backa. Men nu vill vi att de tar ansvar för sin hantering också externt när det blir störningar – för det är vår bedömning att vi får räkna med störningar i hela trafiksystemet, säger Tobbe Lundell.

I första hand handlar det om störningar i utbudet – inställda tåg och förseningar. Och det är inte något som SJ vill bära hundhuvudet för.

Dåliga på att förklara

Lina Lagerroth på Tågföretagen säger att det är viktigt att allmänheten förstår att man från alla tågoperatörers sida gör allt för att köra trafik

– Där tycker vi att Trafikverket varit dåliga på att förklara varför de är så sena och vilka delar i processen de är ansvariga för.

Ett sådant exempel är att arbetet med det nya systemet gjorde att trafikplaneringen inför jul försenades vilket i sin tur gjorde att biljettförsäljningen senarelades.

Mycket städarbete

Och även Tågföretagen gör bedömningen att det är oundvikligt att det fortsatt blir störningar.

– Fortfarande så här nära starten ser vi problem med systemet och det kommer innebära en mängd städarbete under kommande år. Testningen skulle också varit klar före sommaren men den pågår och fortfarande hittar man stora buggar, säger Lina Lagerroth.

Efterlyser testdata

I ett mejl som SJ skrev till Trafikverket i oktober pekade man på att införandet av MPK innebär att datamodeller och informationsflöden ändras, vilket i olika utsträckning påverkar runt 30 av bolagets system eller applikationer.

”Det är kritiskt att vi får möjlighet att testa anpassning i våra system innan go-live” , skrev SJ då.

Men fortfarande har SJ inte fått några testdata för integrationsarbetet, enligt Tobbe Lundell.

– Det här är inte en SJ-fråga. Vi har bett Trafikverket kommunicera proaktivt att det finns risk för stora samhällsstörningar men det vill de inte.

Brister i förändringsledning

Lina Lagerroths uppfattning är att det brister i förändringsledningen från Trafikverkets sida.

– Det vi efterfrågat är att få veta vad som händer om systemet inte håller rätt kvalitet och hur det påverkar järnvägsbolagen. Det här är ett stort arbete – som att göra en hjärttransplantation under ett maratonlopp – så vad gör man om det inte går som det är tänkt? Vi vill ta del av olika scenarier vid avvikelser och hur dessa ska hanteras operationellt men det har vi inte fått.

Kostar enorma pengar

Ett planeringssystem som inte fungerar fullt ut innebär inte bara en olägenhet för resenärerna i form av reducerad trafik utan det medför också stora kostnader för de 57 bolag som kör personer eller gods på den svenska järnvägen.

– Det här är ett stort integrationsarbete och hanteringen av Trafikverket har inneburit att våra medlemsföretag fått all information väldigt sent. Det kostar enorma pengar – och de ersätts inte av Trafikverket som orsakar det, säger Lina Lagerroth.

Lina Lagerroth
Lina Lagerroth, näringslivsexpert på branschorganisationen Tågföretagen.

För att diskutera de här frågorna har branschen också intiterat ett möte med företrädare för infrastrukturdepartementet och Trafikverket som ägde rum i veckan.

– Till Trafikverkets försvar så är detta självklart ett stort och komplext arbete och det är också nödvändigt att modernisera system och processer för planeringen av tågtrafiken, Men trots goda intentioner så har Trafikverket mycket att lära om förändringsledning och processledning så att man inte bara ser till enskilda processteg utan att förstå hur de påverkar resterande delar i hela planeringsprocessen, säger Lina Lagerroth.

Förstår oron

Att det finns en oro i tågbranschen har Trafikverket full förståelse för, enligt presschef Bengt Olsson.

– Vi är inne i ett paradigmskifte – det största som hänt järnvägstrafiken de senaste 100 åren, säger han.

– Det har blivit förseningar i en del arbeten som vi arbetar intensivt med och har en löpande dialog med samtliga järnvägsföretag.

Överens om att gå live

Bengt Olsson säger att Trafikverket involverat järnvägsbranschen i vilka krav som ska ställas på det nya systemet och att det mynnade ut i ett beslut i slutet av förra året om att gå live i december i år.

– Då var alla överens om att vi skulle köra men sedan har det hänt saker på vägen. Det går aldrig att vara hundra klar på vad som ska hända och även om vi försökt ha en marginal har vissa saker försenats.

En sådan sak som dröjt är möjligheten att testa i sin egen miljö, enligt Bengt Olsson.

– Vi har kört över saker att testa denna vecka.

Svårt att förutse

Från branschens sida bedömer man att det kommer att bli långvariga störningar efter att MPK införts. Är det er bedömning också?

– Vi tycker vi har en bra bild av säkerhetssidan men när det gäller trafiksidan så vet vi inte exakt hur det kommer att bli, det är svårt att förutse. Men vi känner oss ganska komfortabla med hur vi ska göra om det stöter till något. Vi har en väl fungerande trafikledning som kan jobba fram alternativa lösningar.

Från järnvägsföretagens sida har man efterlyst just alternativa scenarier men inte fått ta del av dem – finns det något skäl till det?

– Det handlar inte om att vi inte vill – vi har försökt hålla dialog. Men det beror lite på vad man frågar efter. Vi har kört över alla underlag som behövs – som revisionsplaner och underhållsplaner. Men vårt arbete har också kolliderat med vissa händelser som exempelvis ett par stora spårfel som behövt åtgärdas på studs – och det tog planeringskraft från samma människor och ledde till en förskjutning.I sin tur var det också det som ledde till att underlaget för jultrafiken blev en månad försenad.

Plan för kommunikation

Bengt Olsson säger också att man vid sidan av att ha möten med tågbranschen om det operativa nu också ska börja samordna kommunikationen utåt. På torsdagen var ett möte med SJ inbokat.

– Vi kommer definitivt kommunicera vad som händer och ha en plan för det, säger han.