Tech och digitalisering är av fundamental betydelse för Sverige och EU:s ekonomier, konkurrenskraft och för en hållbar utveckling. På många områden är Sverige ledande och vi befinner oss i tätklungan i det globala techracet. Samtidigt ser vi hur många länder på andra kontinenter rör sig betydligt snabbare. För att inte tappa fart krävs det nu krafttag för att EU inte ska halka efter i den globala techkonkurrensen.

Den svenska techbranschens bidrag till BNP har växt mycket och uppgår till närmare 300 miljarder kronor per år. Det är jämförbart med värdet från de traditionella svenska basindustrierna – sammanlagt. Exporten inom tele-, data- och informationstjänster är också betydande, och större än Sveriges hela varuexport till USA. Sverige är den tionde största exportören av it-tjänster i världen. Tech bidrar till hela samhällets hållbara utveckling genom de digitala lösningar som erbjuds vad gäller till exempel energi- och processeffektivisering, infrastruktur och säkerhet och är en förutsättning för många andra branschers utveckling och konkurrenskraft.

Den globala konkurrensen är hård och ökar. I Techsveriges rapport En techagenda för Sverige visar vi att EU:s marknadsandel av globala intäkter för it-sektorn, de senaste åren varit oförändrad och 2021 minskat medan andra länder, som exempelvis USA, kontinuerligt ökat sin andel från 27 procent år 2013 till 35 procent år 2021. Det är oroande signaler, liksom det faktum att entreprenörer, talanger, investerare och växande företag i allt högre utsträckning blickar över Atlanten eller mot Asien för ett bättre investerings- och utvecklingsklimat. Konsekvenserna för en utveckling där den svenska och europeiska it-sektorns marknadsandelar minskar kommer att bli kännbar. Det kommer att krävas krafttag i det fortsatta EU-arbetet, för att EU och Sverige ska stå sig i den globala techkonkurrensen.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Sedan årsskiftet har Sverige tagit över ordförandeklubban i EU och pekat ut fyra prioriteringar för ordförandeskapet: säkerhet, EU:s konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning samt demokrati och rättsstatens principer. Regeringen har, genom civilminister Erik Slottner, pekat på att digitaliseringen är inbäddad i alla EU-prioriteringarna – inte minst när det gäller konkurrenskraft. Helhetsgreppet är positivt – digitaliseringens möjligheter måste gå som en röd tråd genom alla politikområden. Vi känner dock oro för att det inte finns tillräckligt fokus på de viktigaste frågorna som kopplar till det globala techracet. Techsverige vill särskilt lyfta fram följande:

  • Rätt balans behöver hittas mellan innovation, integritet och säkerhet. I dag ser vi tyvärr olika initiativ på EU-nivå som riskerar att hämma innovation och snabbväxande bolag i Europa om de inte balanseras rätt, till exempel reglerna för AI i den föreslagna AI-akten.
  • Ökad användning av, men också tillgången till data, är avgörande för europeisk konkurrenskraft, men med förslagen om datadelning som nu förhandlas i dataakten finns det en risk för överreglering, särskilt för små och medelstora företag. Skyddet för företagshemligheter måste bli tydligare, liksom reglerna för när företag ska tvingas lämna ifrån sig data till myndigheter. Otydliga regler kommer att leda till att EU går miste om datadrivna innovationer och ytterligare tappar position i den globala digitaliseringen.
  • Cybersäkerhetsfrågorna står med all rätt också högt på dagordningen i EU-samarbetet och i Sverige. Även här måste näringslivets synpunkter på regleringen beaktas. Kompetensbristen kopplat till informations- och cybersäkerhet är akut, och behöver hanteras för att det överhuvudtaget ska finnas en möjlighet att minska samhällets sårbarhet – och att reglerna inte bara blir skrivna ord, utan realistiska och vettiga att genomföra. Det gäller bland annat cyberresiliensakten (CRA) som nu diskuteras.
  • I EU-samarbetet som helhet bör Sverige och EU också värna forskning, utveckling och entreprenörskap kopplat till digital spetsteknik och nya innovationer. I stället för det starka fokus som nu råder på regleringar, behöver EU agera för att skapa en god grogrund för start-ups och scale-ups, och förenkla för techföretagande. Den inre marknaden behöver även förstärkas genom att förenkla för techbolag att skala upp över nationsgränser. Endast åtta procent av de små och medelstora företagen handlar över en europeisk gräns.

Det svenska ordförandeskapet är en möjlighet för regeringen att stärka fokuset inom EU på att återta förlorade marknadsandelar på den globala it-marknaden. Lyhördheten gentemot företagen och deras behov behöver ökas. Techföretag blir inte globalt marknadsledande om de belastas med onödigt tung byråkrati eller med regler som träffar fel. Snarare riskerar regelivern tynga techbranschen på ett sätt som gör att investeringarna för tillväxt och utveckling minskar drastiskt.

Sverige och EU befinner sig på många områden i tätklungan i det globala techracet, samtidigt finns flera signaler om att vi just nu blir förbisprungna, att andra länder rör sig betydligt snabbare. Detta är något vi behöver ta på stort allvar. Vi har fortfarande möjlighet att göra något åt det. Om vi agerar – och om vi agerar nu!

Per Wallentin, styrelseordförande, Techsverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Techsverige