Den 16 juni arrangeras det nationella klimatmötet, ett led i regeringens arbete med att ta fram en handlingsplan för att nå de globala klimatmålen. Techbranschen är en nyckelaktör vars lösningar spelar en helt avgörande roll för att lyckas i klimatomställningen samtidigt som det stärker Sveriges konkurrenskraft. Det är hög tid att regeringen visar på ett politiskt ledarskap och gör en tydlig koppling till digitalisering för att nå de övergripande målen om minskade utsläpp.

Alla larmrapporter pekar på samma sak, vi måste agera nu om vi ska ha någon som helst chans att möta målen i Parisavtalet. Takten för utsläppsminskningarna behöver öka. Det finns stora fördelar med att förena klimatutmaningen och digitalisering när radikala och snabba minskningar av växthusgaser behövs.

Digitaliseringen uppskattas kunna bidra till att minska de globala utsläppen med upp till 15 procent och indirekt bidra till ytterligare en minskning med 35 procent genom påverkan på konsumenters och företags beslut samt genom systemtransformationer. Tack vare digitala lösningar baserade på till exempel Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och 5g skapas nya och effektivare sätt för att minska utsläpp och energiförbrukning. En ökad användning av digitala tvillingar, virtuella kopior av en byggnad, stadsdelar eller transportnät, ger nya möjligheter att klimatanpassa fastigheter, transportsystem och städer.

De ökade elbehoven och för att kunna introducera mer förnyelsebar kraftproduktion, kräver också en transformation av elsystemet och där kommer digitalisering att vara avgörande för framtidens uppkopplade och flexibla elförsörjning. Det är även digitala plattformar som möjliggör delningsekonomin med ökad cirkularitet av produkter som bilar, verktyg och kläder.

För en energieffektiv framtid måste större mängd data göras tillgänglig av offentlig sektor och användas smart i klimatomställningen. Sverige behöver en stabil och modern digital infrastruktur för att utveckla nya innovativa och smarta lösningar. Digital infrastruktur och digitala innovationer är även viktigt för Sveriges framtida konkurrenskraft och en viktig exportvara.

Att en grön omställning kräver techbranschens lösningar är självklart. Regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan är därför ett gyllene tillfälle för ett politiskt och framtidsorienterat ledarskap som fokuserar på digitala lösningar som nycklar till minskad klimatpåverkan. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige presenterar sex förslag till handlingsplanen:

  1. Ta ett tydligt ledarskap och öka kompetensen avseende kopplingen mellan digitalisering och klimat, inte minst i kommuner och regioner. Regeringen bör höja ambitionen om att digitala lösningar ska nyttjas för att minska klimatpåverkan. Det är avgörande att utvecklingen av klimatfrämjande och smarta lösningar tas tillvara överallt, inte minst i kommuner och regioner.
  2. Inför lagkrav på offentliga aktörer att kostnadsfritt dela öppna data kopplat till miljö och klimat, till exempel om mobilitet, energi och klimat för främjandet av klimatsmarta lösningar. Sverige ligger efter i arbetet med att tillgängliggöra öppna data och har datakällor som skulle kunna användas mer effektivt i klimatarbetet.
  3. Främja energieffektiviseringar med hjälp av digitala lösningar. I dag hämmas digitala innovationer av att utsläppstunga sektorer gynnas av politiska styrmedel. Regeringen bör införa investeringsstöd för energieffektiviseringar med hjälp av digitala lösningar.
  4. Agera för världsledande hållbara datacenter i Sverige genom hållbarhetskrav. Svenska datacenter tillhör de mest energieffektiva i världen. Regeringen har beslutat att energiskattenedsättningen för datacenter ska tas bort. Skulle det ske kommer tilltron till Sverige som investeringsland och digital pionjär att allvarligt skadas. Regeringen bör istället koppla hållbarhetskrav till skattenedsättningen.
  5. Maximera produkters livslängd och främja försäljning av begagnade varor genom att förbättra den svenska vinstmarginalbeskattningen och arbeta för en förändring av momsreglerna. En cirkulär värdekedja med ökat fokus på reparationer av hårdvara innebär inte bara mindre klimatpåverkan utan möjliggör även för ett ökat värde, när intäkter från en produkt genereras flera gånger i stället för enbart vid försäljning. Att också förenkla handeln med begagnade varor skulle bidra till minskad klimatpåverkan genom att produkter används längre.
  6. Genomför en kraftfull och långsiktig satsning på AI för klimatet. AI erbjuder helt nya möjligheter att tackla klimatutmaningen. Regeringen bör initiera en satsning på AI för klimatet som bör omfatta såväl forskning, utveckling som tillämpning.

Sverige ska vara ett föregångsland och ta vara på digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Techbranschens infrastruktur och lösningar spelar redan en helt avgörande roll för energieffektivisering och minskade utsläpp på alla samhällsnivåer. Samtidigt vet vi att det finns så mycket mer potential att ta till vara. Vad vi gör idag kommer vi att kunna exportera när andra länder följer efter. Det är så vi kommer att skapa konkurrenskraft globalt. Låt oss ta tillvara denna möjlighet.

Bjarte Bugge, vd, Usify
Charlotte Eriksson, vd, Softronic
Tomas Frimmel, vd, Microsoft Sverige
Sofia Gerstenfeld, Managing director, Visma Enterprise
Carl-Johan Hamilton, grundare och vice vd, Ants AB
Lars Kry, vd, Nexer Group
Linus Wallin, vd, Atea Sverige
Jenny Lindqvist, senior vice president och chef för marknadsområde Europa och Latinamerika, Ericsson
Bjørn Ivar Moen, vd, Telenor Sverige
Yashar Moradbakhti, vd, Lingio
Sara Murby Forste, vice vd, Orange Business Service
Anders Olsson, vd, Telia Sverige
Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit, styrelseordförande TechSverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige
Vahid Zohali, vd, IBM Sverige