Tekniken pressar på och för att klara framtiden måste företagen hänga med och utnyttja de möjligheter som finns och som kommer. Men även om europeiska företag investerar i digital transformation på kort sikt så är de sämre på att investera i framtiden och produktutveckla visar en ny rapport från Accenture.

Enligt rapporten så har gapet vad gäller sådana investeringar fördubblats sedan 2017 då amerikanska företag i snitt investerade tre procent av sina intäkter i forskning och utveckling och europeiska lade 2,3 procent till att USA ökat sina investeringar till 3,6 procent medan de sjunkit till 2 procent i Europa.

Patrik Nylander, vd för Accenture Sverige, säger att resultatet för Europa är applicerbart även för Sverige som ligger ungefär på det europeiska snittet.

– Det är lite oroväckande att europeiska bolag inte investerar lika mycket. säger han.

Investera för framtiden

Ofta ser man efter lönsamheten för sin nuvarande affär men det gäller att inte bara investera i teknologi på kort sikt utan också investera mer i framtiden.

– Där handlar det också mycket om hur man bygger in tekniken. Hur man sätter upp sina operativmodeller och hur man utvecklar produkter och tjänster.

Europeiska företag fokuserar också enligt rapporten mer på kostnadseffektivitet än produktivitet och nya affärsmöjligheter. Är det något som bromsar?

– Att skydda kärnaffären är i sig något sunt men det får ju inte ske på bekostnad av investeringar, säger Patrik Nylander.

Och han tror att det också handlar om att det finns en trötthet på att investera för att många inte ser värdet.

– Väldigt många bolag har varit på buzzwords och haft olika projekt inom cloud, data, AI och så vidare. Men det har gjorts fragmenterat i silon, det har tagit lång tid och det har kostat mycket. Då är det svårt att skapa ett riktigt värde och då kommer det en trötthet. Man vill inte investera mycket utan att få ut något av det.

Fler med teknisk bakgrund

Ett skäl till att klivet till att investera framåt inte tas har också att göra med att styrelsemedlemmar i Europa generellt har lägre teknisk kompetens än de har i USA. Där har 21,6 procent av dem teknisk bakgrund medan andelen i Europa ligger på 14,4.

Visserligen har många styrelser och även företagsledningar i Europa förståelse och insikt i att de tekniska stegen måste tas – och även vad som behöver göras – men när det kommer till kritan har många inte tillräcklig teknisk erfarenhet och det tekniska kunnande som krävs för att framgångsrikt kunna leda organisationen genom en teknikdriven transformation enligt Patrik Nylander.

Ett skäl till det tror han är att Europas bolag har en större andel äldre bolag än i USA. Och också det faktum att techjättarna ligger där spelar in.

– Ja, det tror jag definitivt har en koppling. De bolagen är så stora så att de påverkar hela länder.

En väg framåt kan vara att få företag att våga investera mer i framtiden och i samma veva också höja den tekniska kompetensen och ledarskapet internt.

Höja kompetensen 

Men man kan också se till att hjälpa det lite på traven. Patrik Nylander berättar om ett stort svenskt bolag – inte namngivet – där vd:n insett att det krävs en förbättring av ledningens tekniska kompetens för att kunna genomföra den transformation som krävs för att klara utmaningarna framåt.

– Där pågår nu en kompetenshöjning i hela företaget. Och det gör mig glad för jag ser en jättestor koppling till det praktiska arbetet – att de nu kan få ut transformationen på ett helt annat sätt igenom hela organisationen. Det går inte om det inte finns några referenspunkter.

Även internt på Accenture pågår en liknande kontinuerlig teknisk kompetenshöjning, en så kallad TQ som står för technology quotient, tvärs igenom företaget där alla måste delta – från högsta chefen till receptionisten. I programmet ingår utbildning i allt från metaverse till generativ AI och kvantdatorteknik.

– Det går att extrapolera in i organisationen. Att ha insikt i de här nya teknikerna, någon slags kunskap, gör att alla kan vara med när något av alla de nya buzzworden – AI, automatisering, blockchain, edge computing – kommer upp i en diskussion. Det skapar fantastiska tentakler där vi kan fånga upp behov och se områden och möjligheter.

Interna innovationshubbar

Ett annat sätt att bygga in framtidsfokuset i organisationen är att skapa innovationshubbar internt i företaget – som SEB gjort exempelvis.

– Ja men det gäller att gå in med ett mindset att 80 procent troligtvis går åt skogen. Och det är också viktigt att det mäts på ett annat sätt än kärnaffären för har man samma mätetal ser det dåligt ut. Separata innovationsavdelningar måste få leva efter sina egna förutsättningar – och när de sedan hittar en affärsmodell som flyger så förs det in verksamheten eller blir en egen del av företaget.

Hur kan man som cio stötta arbetet med att öka teknikkompetensen och driva på framtidsinvesteringar?

Patrik Nylander tror att det handlar mycket om att visa resultat praktiskt och tydligt – och gärna coolt. Som exempel tar han hur Accenture hjälpte ett företag att testa generativ AI vid en kickoff. Genom att mata in olika parametrar för ett projekt och sedan också låta deltagare lägga in hur deras slutmål med projektet såg ut så kunde roboten sedan formulera hur det önskade resultatet skulle se ut.

– Den spottade ut en klockren ”desired state” och de skapade mycket uppmärksamhet för tekniksidan på företaget. Plötsligt öppnades för en diskussion om hur man skulle få ordning på sin data så man skulle kunna möjliggöra allt det där coola.

Genom att börja med att visa sådant som är spännande och relevant så kan man också få mer intresse för de mer tråkiga delarna enligt Patrik Nylander.

– Då kan man börja sälja in cloud och data – sådant som låter dyrt och tråkigt.

Få in det bakvägen

När det steget väl har tagits kan man också börja visa hur man kan investera i ny teknik bakvägen genom att få in nya system där den finns inbyggd.

– Genom ett nytt affärssystem kan man få tlllgång till innovation genom automatisering och AI.

Patrik Nylanders råd för att företag ska få mer fart på investeringarna framåt är att de tittar på hur fördelarna de har i dag ser ut jämfört med framtiden och hur kopplingen ser ut till den långsiktiga konkurrenskraften Det handlar om att försöka förstå vilka teknikområden som är intressanta.

– Det handlar om styrning när man inför ny teknik. Att se hur man kan möjliggöra nya områden och titta mer på vertikalen än horisontellen – område för område. För jag ser fortfarande många fragmenterade lösningar och silon. Och ju snabbare man får ut värde ur ett projekt desto lättare är det att få organisationen att förstå.