Charlotte Svensson
Foto: SAS

Charlotte Svensson, cio på SAS

Har ni testat generativ AI – och i så fall hur?
– Ja absolut, inom alla delar av vår verksamhet,

Använder ni generativ AI skarpt – och till vad?
– Ja, med varierat resultat. Vissa delar såsom att föreslå resmål, summera det viktigaste i en större mängd av innehåll och arbeta med oövervakade modeller är delar vi använder idag. Dock arbetar vi med det fortfarande under överinseende av människor.

Inom vilka områden tror du att ni får mest nytta av generativ AI på kort sikt? På lång sikt?
– Det fungerar väldigt bra i fraudanalyser och även i själva utvecklingsarbetet. Vi kommer kunna dra nytta av det i de flesta delar, kundservice, utveckling, HR och kommersiellt. Att kunna arbeta prediktivt på ett bättre sätt kommer göra stor skillnad både avseende våra operativa kostnader genom prediktivt underhåll och förbättrad kundupplevelse.

Ser du några särskilda utmaningar med generativ AI framåt?
– Ja, det är en teknik som ifrågasätter gamla sanningar. Såsom att en bild säger mer än tusen ord. Hur vet du idag att bilden faktiskt är sann och inte AI-genererad?

Har du personligen testat, eller använder, generativ AI?
– Absolut, gör inte alla det idag? Jag uppmanar också alla jag känner att göra det. Att bygga kunskap om vad det kan och vad är mindre bra på är viktigt för alla oavsett yrke.


Emil Dahlin
Foto: Bravida

Emil Dahlin, cio på Bravida

Har ni testat generativ AI – och i så fall hur?
– Vi är explorativa och testar möjligheter både för att analysera trender i sälj, kund och finansiell data samt att vi har en pågående dialog med Microsoft kring ett par use-case för beslutsstöd för vår serviceverksamhet.

Använder ni generativ AI skarpt – och till vad?
– Vi har idag inga lanserade skarpa verktyg som använder generativ AI utan jobbar med ”Proof of Value” i olika områden fortfarande.

Inom vilka områden tror du att ni får mest nytta av generativ AI på kort sikt? På lång sikt?
– Vi utgår med principen ”Enable people to be their best” i allt vi gör relaterat till våra användare och där är AI ännu en komponent. Kortsiktigt kommer det vara applicerbart där vi har mer strukturerad data (marknad, sälj, finansiell data). Långsiktigt ser jag vi kommer använda natural language processing, maskininlärning och deep learning för att jobba med mer ostrukturerad data i vår produktion. Till exempel för att skapa prediktiva analyser och möjliggöra säkrare prognostisering av arbetsordervolym, kassaflöde och resursbehov.

Ser du några särskilda utmaningar med generativ AI framåt?
– Eftersom det underliggande datat är avgörande för kvalitén på output behöver det säkras då det annars är överhängande risk för felaktiga tolkningar. AI-system blir ännu en attackvektor vi behöver hantera för informationssäkerhet och det finns även risk för integritetsövertramp av persondata om det används felaktigt. Vi har sedan några månader etablerat en företagsövergripande AI-policy för hur vi ska och inte ska hantera information i generativa AI-tillämpningar.

Har du personligen testat, eller använder, generativ AI?
– Jag använder Chat GPT från gång till annan och tycker det är ett bra verktyg för att snabbt skapa informativa underlag.

Lotta Lovén
Foto: Swedbank

Lotta Lovén, cio på Swedbank

Har ni testat generativ AI – och i så fall hur?
– AI i en bredare bemärkelse är något vi arbetat med under flera år i Swedbank. Det handlar exempelvis om avancerade AI-modeller som hittar komplexa mönster i stora datamängder och prediktiv analys för att motverka finansiell brottslighet. Vi har också använt det inom olika sätt att förbättra och effektivisera kundmötet, exempelvis genom vår virtuella assistent. AI är en naturlig del av vår verksamhet där det är relevant. Generativ AI har vi än så länge mest använt i mindre skala.

Använder ni generativ AI skarpt – och till vad?
– Vi har nyligen börjat använda generativ AI på ett antal nya områden, till exempel kodning och översättning, men också för att låta alla medarbetare testa framtidens verktyg och generativ AI genom att få på plats en ”Swedbank Chat GPT”.

Inom vilka områden tror du att ni får mest nytta av generativ AI på kort sikt? På lång sikt?
– Det är en spännande tid att arbeta i bank för att det pågår ett skifte – där jag och många med mig ser att generativ AI är nästa stora tekniksprång som kommer leda branschen framåt. Rätt gjort kan AI innebära stora möjligheter, kopplat till både informationsintensiva områden, affärsutveckling och kundservice. Det kommer påverka både hur vi möter våra kunder och sättet vi arbetar på.

Ser du några särskilda utmaningar med generativ AI framåt?
– Vi har ett riskbaserat förhållningssätt till AI. Som med alla nya teknologier måste man vara noggrann med hur de implementeras. Och ha högt fokus både säkerhet och integritet. Vi är delaktiga i det regelverksarbete som pågår, det är viktigt för att fånga risker på ett strukturerat sätt.

Har du personligen testat, eller använder, generativ AI?
– Ja! För mig som ytterst ansvarig är det viktigt att förstå de tekniklösningar som vi använder och hur de påverkar organisationen. Sen har jag precis som många andra av ren nyfikenhet också utforskat vad som finns. Till exempel testade jag att göra underlag för ett personalmöte med hjälp av Chat GPT, både för att skapa nyfikenhet i vad som går att göra med tekniken, men också för att diskutera utmaningar och risker.


Benny Svensson
Foto: Ica

Benny Svensson, cio på Ica-gruppen

Har ni testat generativ AI – och i så fall hur?
– Vi jobbar med nästa generations teknik för att göra vardagen enklare både för kunder och medarbetare och det genomsyrar hela kedjan. Vi ska göra det enkelt i våra butiker för våra kunder, se till att handlarna får rätt förutsättningar för att skapa bra erbjudanden och affärer, göra vår e-handel så attraktiv och enkel som möjligt och förenkla arbetssätt för våra medarbetare. På så sätt sparar vi tid och resurser för alla. Att utforska möjligheterna med AI och generativ AI är en del av detta.

– Bland annat arbetar vi med följande: Vi experimenterar med generativ AI som gränssnitt till olika informationsmängder, interna rutiner, intranät etc. Det skulle i förlängningen också kunna användas mot kund som till exempel ett sätt att handla eller få inspiration. Vi gör även försök med generering av bilder (exempelvis produktbilder för e-handel eller receptbilder), samt bilder och annat content för lokal marknadsföring. Det kan handla om att variera bakgrund eller annat innehåll i en bild eller ändra tonaliteten i en text för att passa bättre för den lokala marknaden. Vi finns i 285 av 290 kommuner och naturligtvis försöker vi anpassa oss efter behoven hos kundernas specifika behov på de olika orterna.

– Våra medarbetare använder generativ AI för hjälp att skriva texter, sammanfatta information som mötesanteckningar, problemlösande kring kod och utveckling etcetera. Det finns stor potential för effektivisering genom att använda generativ AI i många roller, oavsett om man jobbar strategiskt eller operativt.

Använder ni generativ AI skarpt – och till vad?
– Vi använder det inte ut mot kund än, vi vill först säkerställa stabila lösningar och att de är i linje med de regelverk och förordningar som finns. Vi tittar just nu på risker med AI och specifikt generativ AI och kommer att ta fram interna riktlinjer för hur det bäst ska användas Däremot använder vi oss av generativ AI i interna processer bland annat för att stötta och skynda på utvecklingsprocessen med Github Copilot som bygger på Open AIs codex och fungerar som en AI parprogrammerare som skyndar på utvecklingsarbetet när det gäller exempelvis refaktorering av kod, dokumentation av kod men även generering av kod för specifika problem.

Inom vilka områden tror du att ni får mest nytta av generativ AI på kort sikt? På lång sikt?
– På kort sikt är det troligtvis saker som handlar om effektivisering, antingen för att öka graden av output där behovet finns eller för att minska resursbehovet. På lång sikt är givetvis svårare att uttala sig om men jag tror man kommer att kunna skapa många nya spännande tjänster och produkter som i alla fall delvis bygger på generativ AI. På Ica vill vi göra vardagen enklare för våra kunder och här tror jag att det finns många delar som kan AI kan hjälpa till med.

– Det kanske mest spännande området är väl det som ibland kallas Auto-GPT eller olika typer av agenter som kan utföra olika uppgifter, båda fysiska och digitala och jobba mer eller mindre självständigt mot ett mål eller med att lösa en uppgift.

Ser du några särskilda utmaningar med generativ AI framåt?
– Tekniken är omogen. Mycket av det som företag lägger mycket resurser på idag kommer inom kort vara commodities och gå att köpa som färdiga tjänster eller vara integrerade i mjukvara som man redan har. En utmaning kopplat till det är såklart vilka bets man ska ta. En annan möjlig utmaning kan vara kopplat till lagstiftning och transparens. LLM-modeller är väldigt black-box i sin natur och det är svårt att förklara specifika actions vilket beroende på use case skulle kunna vara ett stort problem.

Har du personligen testat, eller använder, generativ AI?
– Jag har testat grunderna för att få tips i tal, text och presentationer men det har ännu inte blivit del av vardagen, här lägger jag ännu så länge tid på att testa grundfunktionerna för att hitta hur jag kan få hjälp med de praktiska exemplen i vardagen.