Det föreslås i ett betänkande som lämnats till justitieministern av utredaren Anders Eriksson, före detta säpo-chef.

Utredningen föreslår också att en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd skapas, med uppgift att kontrollera att tvångsmedelsanvändningen har gått rätt till och utföra löpande tillsyn av den verksamhet där användning av hemliga tvångsmedel förekommer. Enskilda personer skall också kunna begära att nämnden kontrollerar om de har utsatts för tvångsmedelsanvändning och om användningen i så fall har skett på ett korrekt sätt eller inte.

– Att både en underrättelseskyldighet införs och ett särskilt tillsynsorgan inrättas stärker rättssäkerheten så att den håller en mycket hög internationell standard. Den nya ordningen skall vara tillämplig även på hemlig rumsavlyssning och preventiv tvångsmedelsanvändning men också på andra hemliga tvångsmedel som skulle kunna införas i en framtid, säger Anders Eriksson.

Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.