Storföretagen är mer teknikberoende än någonsin och skulle inte klara sig en dag utan en omfattande it-verksamhet som stöd för sina affärer. Men många företagsledare är omedvetna om vilken avgörande betydelse deras it-system spelar. Det finns mycket att lära av andra verksamheter. Särskilt inom flygvapnet är kunskapen och förståelsen för de tekniska systemen helt central och återfinns på mycket hög nivå.

Många företag betraktar och behandlar it som en mindre betydelsefull del som många därför kan tänkas sig att outsourca. Företagsledningarna inser ofta inte hur viktiga it-systemen är för den egna verksamheten. Tekniska system som är väsentliga för att driva företaget och skaffa intäkter borde egentligen omfattas av hög uppmärksamhet av alla inom företaget. Anställda borde utbildas kontinuerligt för att inse vikten av den teknik som stöder företagets verksamhet. Så är det inom flygvapnet.

På många storföretag arbetas det med it-stödet enbart inom it-avdelningen. Övriga är oftast rejält okunniga. I en del företag finns en teknikhunger efter nya tillämpningar medan de som håller de befintliga systemen i topptrim ofta har en lägre status.

Ett storföretag som plötsligt stod utan it-stöd skulle på några sekunder förvandlas till ett kaos. Trots det har ledningen ofta sina ögon riktade åt helt annat håll. Samma attityd inom flygvapnet skulle inte accepteras. Avvikelser från normala driftförhållanden måste omedelbart rapporteras till högsta ort och behandlas med hög prioritet. Den flottiljchef som inte har ”järnkoll” på rutiner för serviceprogram, utredningar vid incidenter och olyckor och den inre och yttre säkerheten stannar inte länge på sitt jobb. Tekniken är i centrum. Om inte blir högste chefen snabbt ställd till ansvar.

Ett storföretag som lärde sig av flygvapnet skulle organisera sig annorlunda. Högsta ledningen skulle säkerställa bättre insyn i it-driften och se till att problem snabbt skulle bli identifierade. Alla i ledande befattningar skulle påtvingas förståelse för hur beroende företaget är av sina it-system.

It-avdelningarna skulle få utbildning för att få insikt i hur viktig it-driften är för företagets förmåga att bedriva bra affärer. Organisationen skulle genomsyras av idén att de tekniska systemen är avgörande för företagets framgång.

Dessutom skulle it-lösningarna bli utsatta för mer granskningar när det gäller kostnadseffektivitet och rationell drift. Det blir resultatet om ansvaret och intresset flyttas högre upp i organisationen. Det är inte fel. Det är självklart att tekniska system som är grundläggande för ett företags existens också måste kunna mätas och kostnadsberäknas.

Mats Ferm
Sverigechef på BMC Software och tidigare pilot och chefsingenjör på FMV i Jas-projektet.