Två dagar före jul skickades försvarsminister Mikael Odenbergs förslag ut till de andra statsråden och till utvalda myndigheter.

Förslaget, som enligt Dagens Nyheter stöds av partiledarna i regeringen, bygger på en promemoria som togs fram under den förra regeringen, men som då aldrig ledde till något lagförslag.

I korthet föreslås att Försvarets Radioanstalt, FRA, får avlyssna all telekommunikation som passerar landets gränser. Telefonsamtal, sms, e-post och internettrafik ska automatiskt följas och filtreras utifrån särskilda sökbegrepp. Dessa nyckelord tar FRA fram och all kommunikation som matchar dem ska myndigheten sedan kunna ta del av.

I dag lyssnar FRA enbart på luftburen trafik, vilket anses tillåtet eftersom etern är fri att avlyssna. Det nya förslaget tvingar teleoperatörerna att låta FRA titta på trafiken även i de fasta näten, vid särskilda knutpunkter.

Till skillnad från när polisen i dag måste få tillstånd från domstol för att avlyssna telefoner, ska FRA inte ens behöva misstanke om brott.

Dessutom ska försvarets topphemliga enhet Kontoret för särskild inhämtning, KSI, få bedriva teknisk och personbaserad inhämtning med ”särskilda metoder”, sådana som normalt strider mot svensk lag, innanför Sveriges gränser.

Förslaget har väckt våldsam kritik. Under beredningen har justitiedepartementet kommit med utförliga invändningar om konsekvenserna för rättssäkerheten, men detta har försvarsdepartementet helt bortsett från.

Säpo skriver i ett yttrande, som man offentliggjort på eget initiativ, att det handlar om ”en massiv telefonavlyssning” och att ”en kränkning av enskildas integritet”.

Registernämnden, under ledning av förre Säpochefen Anders Eriksson, skriver att Sverige skulle ”komma att framstå som ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten”, om förslagen genomförs.

Anders Eriksson tycker inte att förslagen är förenliga med grundlagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Även Justitiekanslern ifrågasätter om förslaget är förenligt med Europakonventionen.
Ärendet är nu under fortsatt beredning på försvarsdepartementet. När en lagrådsremiss blir klar är okänt, och alla handlingar i ärendet är hemligstämplade.

Fakta

Buggning. Hemlig rumsavlyssning ska tillåtas i Sverige, har justitieminister Beatrice Ask bekräftat. Oklart när.

Preventiva tvångsmedel. Ett lagförslag om telefonavlyssning utan konkret brottsmisstanke ligger kvar från den förra regeringen.

Trafikdatalagring. Lagring av trafikuppgifter i brottsbekämpande syfte ska införas. Hur lagen ska se ut ska en särskild utredning redovisa senast den 1 april.

Integritetsskydd. Den statliga Integritetsskyddskommittén ska kartlägga och analysera lagstiftning som rör den personliga integriteten.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars.