I dag lämnade försvarsminister Mikael Odenberg över regeringens förslag om en ny lag för försvarsunderättelseverksamhet till lagrådet. När förslaget presenterades vid en pressträff på onsdagsmorgonen tonade försvarsministern ner kritiken och de interna konflikterna i regeringskansliet.

– Det här har föregåtts av en besynnerlig debatt. Regeringen och snart sagt alla remissinstanser står bakom förslaget, säger Mikael Odenberg.

Grundtanken i lagförslaget är att skapa en teknikneutral lagstiftning. I klartext innebär det att Försvarets radioanstalt, FRA, som idag bedriver signalspaning mot luftburen information, också ges möjlighet att avlyssna information som sänds trådbundet i tele- och bredbandsnät.

– Det som gjort det akut att ta tag i frågan är att teknikutvecklingen har sprungit iväg, säger Mikael Odenberg.

Förslaget har väckt hård kritik, bland annat från justitedepartementet, säkerhetspolisen och registernämnden. För att blidga kritikerna har integritetsskyddet i lagförslaget förstärkts.

– Den potentiella risken för integritetsintrång ökas. Därför innehåller lagförslaget nya integritetsregler, säger Mikael Odenberg.

FRA får ett nytt integritetsskyddsråd, med uppgift att säkerställa integritetsskyddet i FRAs verksamhet. Rådets ledamöter utses av regeringen.

Alla spaningsuppdrag som ges till FRA måste också godkännas av Försvarets underrättelsenämnd, som framöver ska ledas av en domare, och som ska väga effektiviteten i spaningen mot integritetsskyddet.

I det stora är dock lagförslagets innehåll detsamma som tidigare blivit känt. FRA får filtrera all trådbunden data- och teletrafik som förs över Sveriges gräns utifrån särskilda sökbegrepp. Trafiken tappas vid särskilda så kallade samverkanspunkter, som operatörerna blir skyldiga att tillhandahålla. Sökbegreppen väljs av FRA själva, men granskas i efterhand av Försvarets underrättelsenämnd.

Försvarsministern poängterar att det enbart rör sig om spaning som rör utländska förhållanden och så kallade yttre hot och att förslaget innebär en tydligare gränsdragning mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet. Information som överförs mellan två svenskar i Sverige ska inte få användas, även om trafiken dirigerats så att den passerar landets gräns.

– Sådan information ska förstöras, säger Mikael Odenberg.

Förslaget ska nu granskas av lagrådet, och en slutgiltig proposition är planerad att lämnas till riksdagen den 8 mars.

– När det gäller grunden i förslaget, om en teknikneutral lagstiftning, kommer vi i regeringen att vara kompromisslösa. Men det som handlar om avvägningen mot
integriteten närmar vi oss med ett mått av ödmjukhet och vi kommer att lyssna på alla synpunkter som lämnas i den fortsatta processen, säger Mikael Odenberg.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli.

Fakta

Läs lagrådsremissen "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet" på regeringens hemsida.